Funn av sammenleggbar kajakk knyttet til savnet person Arjen Kamphuis

Politiet fant tirsdag kveld en sammenleggbar kajakk som politiet mener tilhører den savnede Arjen Kamphuis. Kajakken er av merket Oru Kayak Coast XT.

Kajakken er funnet i området hvor det på kvelden tirsdag 11. september og onsdag 12. september har vært foretatt søk etter at politiet fant andre gjenstander tilhørende Kamphuis. Hvilke andre gjenstander det er snakk om vil politiet foreløpig ikke si noe om ut fra hensynet til etterforskingen.

Politiet har informasjon om at Arjen Kamphuis forut for reisen til Norge gikk til innkjøp av en sammenleggbar kajakk av den typen som nå er funnet. Politiet antar at den savnede hadde med seg den sammenleggbare kajakken til Norge.

Arjen Kamphuis kan ved transport av den sammenleggbare kajakken ha hatt denne i en mørk bag. Ved utsjekk fra hotellet i Bodø den 20. august hadde Kamphuis to store mørke bager. Oppgitt vekt på den sammenleggbare kajakken er 15 kilo.

Tips om kajak, både i bruk og/eller sammenpakket

Politiet velger å gå ut med bilde av den funnede sammenleggbare kajakken og ønsker informasjon fra publikum dersom noen har sett eller observert noe som kan knyttes til en kajakk av denne typen i Saltenområdet i tiden rundt 20. august 2018 og dagene etter dette.

Videre søk

Politiet vil i løpet av dagen foreta videre søk og undersøkelser i området, og fortsetter ellers med den øvrige etterforskingen i saken. Politiet holder fremdeles alle muligheter åpne for hva som kan ha hendt med den savnede, og politiet innretter fortsatt etterforskingen åpent opp mot politets tre hovedhypoteser som tidligere er omtalt i media.

English version:

Foldable kayak found by police - connected to missing person Arjen Kamphuis

Last Tuesday night the police found a foldable kayak which the police believes belong to the missing Arjen Kamphuis. The kayak is an Oru Kayak Coast XT.

The kayak was found in the same area in which the police conducted a search on the night of Tuesday September 11th and the following day yesterday, after other items belonging to Kamphuis was found. Information about which other spesific items that were found will at this time not be released by the police out of consideration to the ongoing investigation.

The police has information that Arjen Kamphuis went to the purchase of such a foldable kayak prior to travelling to Norway. The police believes that the missing person brought this kayak til Norway.

During transport, Arjen Kamphuis might have brought the kayak with him in a dark bag. When checking out from the hotel in Bodø on August 20th, he was in posession of two dark bags. The weigt of the foldable kayak is given to be 15 kilos.

Observations of this kayak – in use or folded to travel

The police has chosen to release a picture of the found foldable kayak, requesting information from the public if anyone has seen or observed anything which might be connected to a kayak of this type in the Salten-area around August 20th and the following days.

The search continues

The police will today carry out further searches and inquiries in the area, and will otherwise continue the ongoing investigation in the case. The police is still holding all possibilities open in respect to what might have happened to the missing person, and the investigation is still set on the three main hypotheses that has been mentioned earlier in the media.