Politidistriktene har i 2017 og 2018 implementert politireformen og dermed gjennomført en svært omfattende omorganisering som har krevd mye av politiets medarbeidere. I tillegg rapporterer distriktene at tiltak i form av økt krav til obligatorisk opplæring for å øke kvaliteten i politiets arbeid, også tar en viss kapasitet.

-Politiet er positive til de kvalitetsforbedringene som kommer gjennom kursing av våre medarbeidere. Dette vil bidra til at saker behandles både raskere og med bedre kvalitet. Men, som antatt, ser vi at dette kvalitetsmessige løftet har gått utover produktiviteten i politidistriktene i 2018. Selv om restansene og saksbehandlingstiden sannsynligvis vil øke enda litt før situasjonen vil snu, har vi tro på at disse tallene vil bedre seg på sikt, kommenterer Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Økt restanser

Antall restanser er pr 1. september 2018 på 44 347. Det er en økning på 5 564 saker fra samme periode i fjor. Samtidig ser vi en svak tilbakegang på antall anmeldte lovbrudd sammenlignet med 2017. Sammenligner vi med 2014 er reduksjonen på 16 prosent.

-Siden antall anmeldelser går ned burde man forventet en nedgang i antall restanser, men økningen i antall ressurskrevende voldssaker og seksuallovbrudd kan forklare at man ikke har fått et slikt resultat, sier  Kvigne.

Saksbehandlingstiden øker

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden fra anmeldelse og fram til påtaleavgjørelse for oppklarte saker er på 97 dager. Det er en økning på 6,5 dager målt mot samme periode i fjor.

Når det gjelder gjennomsnittlig saksbehandlingstid for voldssaker med særskilt saksbehandlingsfrist ligger den nå på 139 dager, mot 121 dager i 2017. Per andre tertial er saksbehandlingstiden for de oppklarte voldtektssakene på 207 dager, mens den i samme periode i fjor var på 188 dager.

-Saksbehandlingstiden for voldssaker med særskilt saksbehandlingsfrist viser en bekymringsfull økning. Ikke minst er det bekymringsfullt fordi det over tid og gjentatt er påpekt at disse sakene skal gis nødvendig prioritet. Dette er saker som ofte er utfordrende bevismessig og som ofte krever omfattende etterforskning, kommenterer Kvigne.

Anmeldelser innen volds- og seksuallovbrudd går opp

Seksuallovbruddene har per andre tertial økt med 17,5 prosent sammenlignet med i fjor. Oppklaringsprosenten for seksuallovbrudd er på 68 prosent. Dette er en økning på 4,5 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor.

-Noe av utviklingen skyldes avdekking av mørketall og er derfor en ønsket utvikling. Samtidig er det urovekkende idet det synliggjør omfanget av et alvorlig samfunnsproblem og krever stor ressursinnsats fra politiets side, kommenterer Kvigne.

Krever god styring lokalt

For å kunne snu utviklingen er det nødvendig med gode analyser og god styring av personell og øvrige ressurser. Politidirektoratet har tett dialog med både Riksadvokaten og politidistriktene om situasjonen.

-Dette er et område vi er nødt til å fokusere på, og temaet er et fast punkt på agendaen når den nasjonale politiledelsen møtes hver måned. Det er viktig at politimesterne fremover har full oppmerksomhet på å kontrollere og snu denne utviklingen, avslutter Kvigne.

Les hele rapporten her. (1,90 MB)

  • Kriminalitetsutvikling
  • Straffesaksbehandling
  • Anmeldelser