Voldtekt er alvorlig integritetskrenkende kriminalitet som kan påføre store og langvarige belastninger for den som er utsatt for dette. Politiet har stor forståelse for at det kan være vanskelig å levere en anmeldelse, men ønsker likevel å informere om konsekvensene ved å vente.

- Det er et sentralt mål for etterforskningen at sakene skal oppklares, og da må politiet komme raskt i gang. Sporsikringen blir vanskelig dersom anmeldelsen leveres lenge etter at overgrepet skal ha skjedd, sier fungerende assisterende politidirektør, Kristin Kvigne.

Initialfasen er viktig

Initialfasen, altså den tidligste fasen av etterforskningen, er svært sentral i voldtektssaker.

- Årsaken er først og fremst mulighetene for sikring av fysiske og digitale spor, samt avhør av involverte og vitner kort tid etter at en hendelse har skjedd. Når vi mottar anmeldelser av voldtekt svært lang tid etter at overgrepet skjedde, er det fare for at vi ikke klarer å oppklare sakene, sier Kvigne.

Økning i voldtektsanmeldelser

De siste fem årene har det vært en økning i anmeldte voldtekter på 44,9 prosent (per 2. tertial). (1,90 MB)Vold og overgrep er prioriterte saksområder i politiet, og politiet ønsker at personer som utsettes for slik kriminalitet anmelder forholdet. Slik sett er økningen i antall anmeldelser en ønsket utvikling.

- Vi mener voldtekt må anmeldes, men vi kan ikke legge skjul på at mulighetene for oppklaring reduseres i takt med at tiden går. Vi ønsker at både fornærmede og mistenkte skal få en avgjørelse. For framtiden ønsker vi å motivere til rask anmeldelse, sier Kvigne.

Vegring for å anmelde

Det kan oppleves som belastende å anmelde en voldtektssak, og politiet tror det er årsaken til at mange venter lenge før de velger å anmelde.

- Selv om det har blitt større åpenhet om voldtekt, er det nok fortsatt et skambelagt tema. I tillegg kommer legeundersøkelse og avhør, og det faktum at ventetiden fram til avgjørelse i saken kan bli lang. Likevel vil jeg oppfordre til å anmelde –og til å gjøre det raskt, sier Kvigne.

Politiets støttesentre for kriminalitetsutsatte gir hjelp og veiledning, blant annet om det å anmelde.