Det kan være flere grunner til tilbakegangen. Parallelt med gjennomføring av politireformen har verden og kriminaliteten endret seg. Politiet har fått flere og mer komplekse og arbeidskrevende oppgaver, og leverer ikke gode nok resultater. Blant annet brukes det for lang tid på etterforskning av prioriterte saker. Dette merkes blant innbyggerne, eller de hører om det og leser om det.

- Akkurat nå står våre medarbeidere i en tøff skvis mellom å klare det daglige arbeidet samtidig som arbeidsprosesser i de nye organisasjonene etableres og skal gå seg til. Parallelt med struktur og kvalitetsarbeidet i reformen har vi også opplevd en saksøkning innen de mest alvorlige og arbeidskrevende kriminalitetsområdene. Det gjør at arbeidsmengden er stor og budsjettsituasjonen fortsatt stram, selv om politiet har blitt tilført betydelige ressurser de siste årene, kommenterer konstituert politidirektør Håkon Skulstad.

Tillit og resultater henger sammen. Norsk politi er avhengig av tillit for å kunne gjøre en god jobb. Framover blir det derfor viktig å jobbe på andre måter, få den nye strukturen og kvalitetstiltakene til å virke, og levere resultater i tråd med innbyggernes forventninger.

-Norsk politi har fortsatt høy tillit og den skal vi jobbe for å beholde. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til hver dag, sier Skulstad.

Frykter svindel på nett, trafikkfarlige hendelser og ID-tyveri

Befolkingen er samlet sett mest bekymret for svindel eller bedrageri på internett (30 prosent), trafikkfarlige hendelser (29 prosent), og identitetstyveri (27 prosent).

Undersøkelsen viser et gap mellom innbyggernes bekymring over kriminalitet på nett og inntrykket av politiets evne til å håndtere slike saker. Mens seks av ti innbyggere mener politiet håndterer trafikkfarlige hendelser på en god måte, mener kun tre av ti at politiet håndterer ID-tyveri, seksuelle overgrep eller krenkelser, og svindel og bedrageri på internett på en god måte. Kun to av ti mener politiet håndterer mobbing eller trakassering på nettet godt.

-Den teknologiske utviklingen går raskt, kriminaliteten blir mer kompleks, vanskeligere å oppdage og mer utfordrende å etterforske. Politiet ser at vi må bli bedre på å forebygge og etterforske kriminalitet som skjer på nett. Utviklingen stiller nye krav til politiets oppgaveløsning, både i form av mer spisset kompetanse, evne til å dele mer informasjon raskere og til nye IKT-verktøy. Dette er områder hvor politiet må styrkes for å kunne etterkomme publikums forventninger og krav. Vi er i gang med dette viktige arbeidet, blant annet med opprettelsen av et nytt NC3-senter og etaten samarbeider med med NTNU Gjøvik om digital spisskompetanse, men dette er et langsiktig arbeid, kommenterer Skulstad.

Tilbakegang på samtlige kriminalitetsområder

Ifølge Kantar TNS, som gjennomfører undersøkelse på vegne av politiet, er det naturlig å forvente at det er sammenheng i svarene, slik at når politiet vurderes svakere på noen områder, vil de også vurderes svakere på andre.

Politiet vurderes gjennomsnittlig svakere på håndtering av alle kriminalitetstyper sammenlignet med 2017. Vurderingen av politiets evne til å håndtere vold, voldtekt og andre seksuelle overgrep, mobbing eller trakassering på internett, svindel, ID-tyveri og bedrageri, går mest tilbake (mellom fem og ni prosentpoeng).

-At politiet vurderes svakere innen håndtering av vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, tar vi på alvor. Seksuallovbrudd er høyt prioritert og vi etterforsker flere saker nå enn noensinne. Disse sakene er både vanskelige og tidkrevende å etterforske, og med en sterk økning i antall anmeldelser og store sakskomplekser, blir vi utfordret på både kapasitet og kompetanse. Reformen tilrettelegger for større kompetansemiljøer, bedre metoder og mer samarbeid på tvers, som på sikt vil gi bedre polititjenester. Med den sterke økningen i antall saker de siste årene vil det ta tid før vi behandler disse sakene så raskt som vi ønsker, sier Skulstad

9 av 10 føler seg trygge

92 prosent av befolkningen opplyser at de føler seg trygge. Dette en tilbakegang på tre prosentpoeng fra fjorårets undersøkelse.

- Jeg er glad for at det norske folks tillit til politiet fremdeles er høy og at folk føler seg trygge, men det er det all grunn til å ta denne tilbakegangen på alvor. Vi mener retningen reformen tar oss i er riktig, men det tar tid og vi må justere underveis etter hvert som vi vinner erfaringer, avslutter Skulstad.

Les hele rapporten her

Fakta om innbyggerundersøkelsen 2018

  • Undersøkelsen er gjennomført av Norsk Gallup, på vegne av Kantar TNS
  • Undersøkelsen fant sted i perioden 3. september – 2. oktober 2018
  • 5513 telefonintervjuer ble foretatt
  • 1402 intervjuer i Oslo politidistrikt
  • Mellom 373-378 intervjuer i hvert av de øvrige politidistriktene