Konstituert politidirektør Håkon Skulstad. Foto
Konstituert politidirektør Håkon Skulstad.

Omprioriteringen skal sikre at flere nyutdannede fra Politihøgskolen får jobb i distriktene.

Samlet styrking av etaten

Det er flere store satsinger i årets budsjett som samlet sett vil styrke etaten. Objektsikring, beredskapssenter, datahaller, nye pass og ID-kort, gjeng- og arbeidskriminalitet er blant områdene som får ekstra bevilgninger. Flere av disse satsingene representerer etterlengtede løft for politiet.

– Dette er viktig investeringer samtidig som jeg er klar over at dette ikke løser alle utfordringer. Kombinasjonen av et endret kriminalitetsbilde og reformgjennomføring, sammen med etterslep på investeringer, øremerkede midler, krav til bemanningsøkning og fortsatte krav til effektivisering, vil gjøre at budsjettet fremdeles oppleves som stramt. Med den totale budsjettildelingen for politiet, er det viktig å understreke at jeg er fornøyd med at det også i år satses på politiet, sier Skulstad.

319 millioner til objektsikring og datahaller

171 millioner av årets budsjett går til objektsikring. Ytterligere 148 millioner går til å beskytte politiets datahaller.

– De siste årene er sikringen av politiets skjermingsverdige objekter forbedret, men det gjenstår mye arbeid og store investeringer. Det er derfor helt nødvendig å fortsette investeringene også i år, sier Skulstad.

185 nye millioner til beredskapssenteret

Ytterligere 185 millioner kroner bevilges til politiets nye beredskapssenter. Disse kommer i tillegg til de 660 millionene som videreføres fra 2018. I tillegg settes det av nye 157,2 millioner til nye politihelikoptre. Helikoptrene leveres i 2019.

– Både beredskapssenteret og de nye politihelikoptrene er etterlengtede og viktige løft for politiets beredskap. Vi er glade for at vi nå er godt i gang med å bygge beredskapssenteret og at de nye helikoptrene vil komme på plass i løpet av 2019, kommenterer Skulstad.

63,9 millioner til pass og ID

I 2019 settes det av 63,9 millioner til arbeidet med de nye pass og ID-kortene.

– De nye passene og ID-kortene vil bidra til å forebygge og bekjempe misbruk av falsk ID og ID-tyveri, og vil sikre borgernes ID-dokumenter på en unik måte. For at de nye passene og ID-kortene skal bli sikre, stilles det svært strenge krav til utstedelse, blant annet for identitetskontroll, etterkontroll og sikring av informasjon. Dette arbeidet er omfattende, og det er viktig at det bevilges penger til dette arbeidet, sier Skulstad.

Bare delvis finansiering av studenter fra Politihøgskolen

De siste årene har ansettelsene av årets kull fra Politihøgskolen vært fullfinansiert i budsjettet. I 2019 videreføres ikke denne praksisen. Kun omlag halvparten av kostnadene knyttet til planlagt bemanningsvekst i distriktene er finansiert. Dette vil ha konsekvenser for oppbemanningen i politidistriktene og vil kunne føre til tøffe prioriteringer lokalt.

– Bemanningen i politiet øker og det er vi glade for. En fortsatt styrking av politiet er viktig for at vi på sikt skal kunne innfri ambisjoner og forventninger i reformen. Politiet har lagt til grunn i sine budsjett- og bemanningsplaner for 2019 at det kommer en fullfinansiering av planlagt bemanningsvekst. Den bevilgningen som politiet nå har fått, er dessverre ikke nok til å finansiere at alle nyutdannede får jobb i politiet etter endt utdanning, kommenterer Skulstad.