Det er få saker og dermed vanskelig å trekke generelle slutninger. Funnene vi trekker fram er basert på informasjonen i anmeldelsene til politiet.

 • I 2018 ble det anmeldt tretten russevoldtekter. Alle de fornærmede var kvinner og alle de anmeldte var menn.
 • Tre av de tretten voldtektene fant sted på de store landstreffene, i Stavanger, Halden og Bø. I disse tre sakene var gjerningspersonen ukjent for den fornærmede.
 • Voldtektene som ikke skjedde på landstreff, skjedde i private hjem, campingvogn, overnattingssted, russebuss eller utendørs.
 • I èn av sakene ble voldtekten filmet.
 • I over halvparten av sakene var fornærmede kraftig påvirket eller bevisstløs som følge av eget alkoholinntak. Gjerningspersonens rus er i mindre grad dokumentert.
 • I ni av de tretten sakene var det ingen direkte vitner til voldtekten. I to av sakene var det flere som observerte voldtekten. I begge tilfellene var det noen som grep inn og avbrøt voldtekten, mens andre forholdt seg passive til det de så.
 • Ingen av voldtektene kan sies å ha direkte sammenheng med knutereglene. En av voldtektene skjedde i forbindelse med et rebusløp der en av postene dreide seg om å utføre sexstillinger.
 • I ni av de tretten sakene var det til sammen ti identifiserte gjerningspersoner. Fire av disse var registrert med flere straffbare forhold, to av dem var registrert med seksuallovbrudd.
 • Kripos har i det gjennomgåtte materialet ikke funnet anmeldelser til norsk politi som gjelder voldtekt på sydenreiser for fremtidige russ. Pga. liten informasjon i noen av de anmeldte voldtektssakene i 2018, kan det være tilfeller som ikke er fanget opp i vår gjennomgang.
 • Vi legger til grunn at antall anmeldelser ikke gir et korrekt bilde av antall voldtekter i forbindelse med russefeiring. Vi vet generelt at det er store mørketall når det gjelder festrelaterte voldtekter.
 • Antallet registrerte anmeldelser av russevoldtekter har vært stabilt de siste årene. I 2017 ble det registrert 16 anmeldelser, i 2016 ble det registrert 14 anmeldelser.

Vi ønsker at enhver voldtekt skal forhindres. Da trenger vi hjelp fra dere som skal på fest. Vi oppfordrer russen til å ta vare på hverandre, og passe på at ingen sovner på fest eller russetreff, uten tilsyn. Pass på de som har fått for mye å drikke. Vær en kjernekar, slik at ingen går utover sine grenser og gjør noe mot andre som vil prege dem for lang tid fremover.

Vi anbefaler at arrangørene av russe-arrangement fortsatt har tiltak som god belysning, separate toalett og tilstrekkelig vakthold.