Elektrosjokkvåpen brukt fire ganger

De fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo deltar i et prøveprosjekt med elektrosjokkvåpen. Personellet som bærer elektrosjokkvåpen i tjenesten har til sammen brukt våpenet fire ganger og truet med våpenet 20 ganger.

- Jeg mener bruken av elektrosjokkvåpen hittil tyder på at operativt personell har brukt våpenet i tråd med instruksen, opplæringen og treningen de har fått, sier politiinspektør Kjetil Lussand, som er prosjektleder i Politidirektoratet.

Oversikt over bruk og trusler om bruk, 1. kvartal 2019
Oversikt over bruk og trusler om bruk per 1. kvartal 2019, fordelt på politidistrikter.

Hensikten med prøveprosjektet er å skaffe et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig for Politidirektoratet å gi en anbefaling om elektrosjokkvåpen bør være en del av politiets utrustning. Politidirektoratet ønsker blant annet å få svar på hvilke effekter innføring av elektrosjokkvåpen kan ha, inkludert hvordan bruk av elektrosjokkvåpen påvirker politiets øvrige maktanvendelse. Kunnskapsgrunnlaget vil ikke være klart før i 2021 – når prøveprosjektet er gjennomført og evaluert.

Se film om elektrosjokkvåpen her

Informasjon om de fire hendelsene der politiet brukte elektrosjokkvåpen, 1. kvartal 2019

JANUAR

Sør-Vest politidistrikt, Søre Ryfylke: En person utøvde skadeverk på et kjøretøy og truet politiet med et slagvåpen. Innsatspersonellet forsøkte forgjeves andre maktmidler, uten at disse gav ønsket effekt eller løste situasjonen. Etter avfyring av ESV fikk innsatspersonellet kontroll på gjerningspersonen.

Troms politidistrikt, Tromsø: En person utøvde skadeverk mot biler og truet forbipasserende med kniv. Ved ankomst ble også politiet truet med kniv av gjerningspersonen. Vedkommende etterkom ikke politiets pålegg og lot seg ikke pågripe. Politiet var ved dette oppdraget også bevæpnet med skytevåpen.

Øst politidistrikt, Ullensaker: Politiet ble tilkalt til en situasjon der to personer sloss utendørs. Den ene personen trakk den andre etter seg. Ved politiets ankomst løp gjerningspersonen fra politiet og inn i en leilighet. Vedkommende fremsto som sint og fremsatte drapstrusler mot tjenestepersonen på stedet. Vedkommende kastet flere farlige gjenstander, inkludert etsende væske, mot politiet og truet med å skyte og knivstikke politiet, samt å sette fyr på leiligheten. Politiet var ved dette oppdraget også bevæpnet med skytevåpen.

FEBRUAR

Øst politidistrikt, Ullensaker: Politiet ble tilkalt til forhold der en person ønsket å ta sitt eget liv. Vedkommende hadde kuttet seg selv med en skalpell, og var synlig skadet. Ved politiets ankomst holdt personen skalpellen mot halsen og truet med å påføre seg ytterligere skader. Innsatspersonellet avfyrte elektrosjokkvåpenet og fikk kontroll på personen. Vedkommende ble tatt hånd om av politiet, fremstilt helsevesenet og ble gitt nødvendig legehjelp.

Distriktsvise ulikheter

Omfang av bruk og trusler om bruk av elektrosjokkvåpen varierer mellom politidistriktene. I Øst politidistrikt er elektrosjokkvåpen avfyrt to ganger og det er truet med å bruke det 13 ganger. I Sør-Vest er elektrosjokkvåpen avfyrt én gang og truet med seks ganger, mens det i Troms er avfyrt én gang og truet med én gang. I Oslo er det verken truet med eller avfyrt elektrosjokkvåpen i 1. kvartal 2019.

- Distriktene som deltar i prøveprosjektet er valgt ut på bakgrunn av sin ulikhet, og bruken av elektrosjokkvåpen kan ikke sammenlignes på tvers, sier Lussand. Utprøvingsområdene er valgt for i størst mulig grad å fange opp variasjoner i geografi, befolkningstetthet, demografi og klima, samt forskjeller i kriminalitetsutfordringer. Oslo politidistrikt skiller seg fra de andre prøvedistriktene ved at det i Oslo kun er tjenestepersoner ved Beredskapstroppen som er utstyrt med elektrosjokkvåpen. Oppdragsmengde og oppdragstype for disse er annerledes enn for de vanlige politipatruljene.

Grunnlag for bruk

De operative mannskapene som deltar i prøveprosjektet er trent til å gjøre vurderinger av når elektrosjokkvåpen kan eller bør brukes. All bruk av makt er regulert og følger prinsippene nødvendighet, forsvarlighet og hensiktsmessighet. Grunnlaget for å bruke elektrosjokkvåpen er at det er fare for liv eller alvorlig personskade, eller når politiet ikke kan utføre jobben sin uten at tjenestepersoner eller andre utsettes for slik fare. I tillegg må andre maktmidler vurderes som utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller være forgjeves forsøkt brukt.

Ingen bruk av drivstøt

Drivstøt er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres. Smerten som påføres på denne måten er intens, men lokal, og effekten er således annerledes enn ved ordinær avfyring når pilene skytes ut fra våpenet. Det er ikke registrert slik bruk hittil i prøveprosjektet.

- Vi ønsker minimalbruk av drivstøt i Norge, og Politidirektoratet er på linje med blant andre Amnesty International, som mener drivstøt kan være problematisk sett i lys av bestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, sier Lussand.