Tallene går fram av den nasjonale Strasak-rapporten for 1.tertial 2019 (930 kB), som er utarbeidet av Politidirektoratet.

- De siste årene har vi sett en markant nedgang i anmeldte lovbrudd totalt sett, men dette ser nå til å flate ut og til og med øke noe. Det er for tidlig å si om denne utviklingen vil fortsette, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet.

Færre anmeldte seksuallovbrudd

Etter flere år med kraftig økning innen seksuallovbrudd, sank antallet anmeldte seksuallovbrudd med nesten 25 prosent fra 1. tertial i fjor.

- Innenfor denne kriminalitetstypen er det politiet selv som står for mange av anmeldelsene. Med nye metoder avdekker vi langt flere seksuelle overgrep mot barn, for eksempel gjennom nettovergrepsoperasjoner. Politiet hadde noen store saker i 1. tertial 2018, og ikke tilsvarende store saker i samme periode i år, sier Kvigne.

Vold og vinning øker

Antall anmeldte voldslovbrudd økte fra første tertial 2018 til 2019 med 6,9 prosent. Det er særlig grov kroppskrenkelse og kroppsskade som har økt, med 20 prosent, mens det har vært en nedgang i antall saker knyttet til mishandling i nære relasjoner på 3,9 prosent.

Vinningslovbrudd står for 30 prosent av alle anmeldte lovbrudd. Antall anmeldte vinningssaker økte med 4,1 prosent fra 1. tertial i fjor.

Antall anmeldte narkotikalovbrudd ble redusert med 4,1 prosent fra første tertial 2018 til 2019, men antall anmeldelser for grove narkotikaovertredelser har økt med 24,7 prosent i samme periode. Økningen kan tyde på at innsatsen mot den grove og organiserte narkotikakriminaliteten har høy prioritet, og at den særskilte satsingen mot gjengkriminalitet har effekt.

Oversikt antall anmeldelser
Antall anmeldelser øker for 5 av 10 kriminalitetstyper, mens antall påtaleavgjørelser øker for 7 av 10 kriminalitetstyper.

Forsiktig reduksjon i antall restanser

Antall saker eldre enn 3 måneder som ikke er påtaleavgjort ved utgangen av 1. tertial 2019 er redusert med 6,8 prosent sammenlignet med 1. tertial 2018. Saker eldre enn 12 måneder har økt med 0,8 prosent.

- Det er en uttalt målsetting at politiet skal redusere restansene i år, og vi ser nå resultatet av at flere distrikter jobber målrettet med dette, sier Kvigne.

Saksbehandlingstiden øker

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har økt fra 77 dager i 1. tertial i fjor til 82 dager i samme periode i år. Økningen har blant annet sammenheng med at antall restanser er redusert. Mange av restansene var gamle saker.

Det er satt særskilte saksbehandlingsfrister for tre sakskategorier: visse voldssaker, saker hvor gjerningspersonen er under 18 år og voldtektssaker.

- Vi innfrir fortsatt ikke kravene for disse sakstypene, men vi ser en positiv utvikling innenfor voldssaker med frist og i saker der gjerningspersonen er under 18 år. For voldtektssaker øker dessverre saksbehandlingstiden fortsatt. Det henger blant annet sammen med at sakene ofte har et komplekst bevisbilde. Økningen i seksuallovbrudd de siste årene utfordrer dessuten etterforskningskapasiteten i politiet. I tillegg ser vi fortsatt ettervirkninger av fjorårets produksjonstap som følge av reform. Flere distrikter behandler ferdig gamle restanser, og jeg tror ikke vi vil se noen bedring i saksbehandlingstiden i voldtektssaker i inneværende år, sier Kvigne.

Saker med frist

  • I voldssaker med frist, er kravet til saksbehandlingstid 90 dager. I 1. tertial 2019 brukte politiet 119 dager, mot 130 dager i samme periode i fjor.
  • I saker med gjerningsperson under 18 er kravet seks uker. I 1. tertial 2019 brukte politiet 54 dager, mot 59 dager i samme periode i fjor.
  • I voldtektssaker er fristen 130 dager. I 1.tertial 2019 brukte politiet 217 dager, mot 204 dager i samme periode i fjor.

Økning i påtaleavgjorte saker

Antallet påtaleavgjorte saker har økt med 2,5 prosent sammenlignet med 1. tertial 2018.

- Når vi ser at påtaleavgjorte saker øker mer enn antallet anmeldelser, kan det være et tegn på at produksjonen er i ferd med å normalisere seg etter reformperioden, sier Kvigne.