Bruk av elektrosjokkvåpen 1. halvår

Tjenestepersoner fra de fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo har prøvd ut elektrosjokkvåpen siden nyttår. All bruk av våpenet registreres, og resultatene per 1. halvår viser at våpenet er brukt til sammen 16 ganger og truet med 32 ganger.

Grunnlaget for å bruke elektrosjokkvåpen er at det er fare for liv eller alvorlig personskade, eller når politiet ikke kan utføre jobben sin uten at tjenestepersoner eller andre utsettes for slik fare. I tillegg må andre maktmidler vurderes som utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller være forgjeves forsøkt brukt.

- Vi ser at bruken i 2. kvartal var en del høyere enn i 1. kvartal, men vi har for lite erfaringsgrunnlag til å kunne forklare utviklingen. Prosjektet har pågått i relativt kort tid. Det jeg kan si, er at hendelsene der elektrosjokkvåpen er brukt, tyder på at det brukes i tråd med instruksen og opplæringen som er gitt, sier politiinspektør Kjetil Lussand, prosjektleder i Politidirektoratet.

Han ser noen fellestrekk ved hendelsene som er løst med elektrosjokkvåpen. I løpet av det første halvåret er elektrosjokkvåpen avfyrt to ganger i forbindelse med knivstikking, fire ganger i hendelser der det er blitt truet med kniv og fire ganger der en person har truet med å ta sitt eget liv.

Oversikt over bruk og trusler om bruk per 1. halvår 2019, fordelt på politidistrikter.  Hendelsen med drivstøt er ført som "Bruk av ESV" i statistikken for politidistriktet, i tillegg til at den er ført i kategorien "Drivstøt" for å skille den ut.

Distriktsvise ulikheter

Omfang av bruk og trusler om bruk av elektrosjokkvåpen varierer mellom politidistriktene. I Øst politidistrikt er elektrosjokkvåpen avfyrt seks ganger og det er truet med å bruke det 18 ganger. I Sør-Vest er elektrosjokkvåpen avfyrt seks ganger og truet med 12 ganger. Ett av tilfellene med avfyring/bruk i Sør-Vest dreide seg om "drivstøt", som er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres. I Troms er elektrosjokkvåpen avfyrt to ganger og truet med to ganger. I Oslo er det brukt to ganger hittil i prøveprosjektet. Oslo har ikke tilfeller der det kun er truet med elektrosjokkvåpen.

Distriktene som deltar i prøveprosjektet er valgt ut på bakgrunn av sin ulikhet, og bruken av elektrosjokkvåpen kan ikke sammenlignes på tvers. Utprøvingsområdene er valgt for i størst mulig grad å fange opp variasjoner i geografi, befolkningstetthet, demografi og klima, samt forskjeller i kriminalitetsutfordringer. Oslo politidistrikt skiller seg fra de andre prøvedistriktene ved at det i Oslo kun er tjenestepersoner ved Beredskapstroppen som er utstyrt med elektrosjokkvåpen. Oppdragsmengde og oppdragstype for disse er annerledes enn for de vanlige politipatruljene.

Anbefaling i 2021

Hensikten med prøveprosjektet er å skaffe et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig for Politidirektoratet å gi en anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om elektrosjokkvåpen bør være en del av politiets utrustning. Politidirektoratet ønsker blant annet å få svar på hvilke effekter innføring av elektrosjokkvåpen kan ha, inkludert hvordan bruk av elektrosjokkvåpen påvirker politiets øvrige maktanvendelse. Kunnskapsgrunnlaget vil ikke være klart før i 2021 – når prøveprosjektet er gjennomført og evaluert.

Se film om elektrosjokkvåpen her

Informasjon om de 16 hendelsene der politiet brukte elektrosjokkvåpen (ESV) i perioden april-juni 2019.

APRIL

Oslo politidistrikt, Asker:

En person var mistenkt for drapsforsøk etter å ha knivstukket en annen person. En større politiaksjon med beredskapstroppen, krise- og gisselforhandlere, hundetjenesten, politihelikopteret med flere ble iverksatt. Etter en langvarig og vanskelig politiaksjon ble personen skutt med ESV og pågrepet. Personen ble ikke skadet som følge av bruk av ESV, men ble undersøkt av helsepersonell av andre årsaker, blant annet nedkjøling. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på dette oppdraget.

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger:

Politiet ble tilkalt da en person gikk løs på en parkert bil og ramponerte denne. Ved politiets ankomst truet personen politipatruljen med kniv og gikk deretter inn i sitt eget hus og låste seg inne. Politiet sikret området og brukte krise- og gisselforhandlere for å forsøke å løse situasjonen. Da politiet aksjonerte mot huset, etterkom ikke personen politiets instruksjoner og ble skutt med ESV to ganger av to forskjellige tjenestepersoner. Årsaken til at vedkommende ble skutt to ganger var fordi politiet ikke oppnådde ønsket effekt ved første avfyring. Etter siste avfyring ble personen pågrepet. Personen ble ikke skadet som følge av bruken av ESV. Denne hendelsen er registrert som to tilfeller av bruk. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på dette oppdraget.

Øst politidistrikt, Fredrikstad:

En person truet med å ta sitt eget liv og politiet ble tilkalt. I forkant av dette hadde vedkommende både truet med kniv og utøvd vold mot kjæresten sin. Ved politiets ankomst hadde personen kuttet seg selv og satt med kniven mot halsen. Politiet forhandlet med personen uten at dette løste situasjonen. Personen ble skutt med ESV og pågrepet. Vedkommende ble kjørt til sykehus og fikk behandling for de selvpåførte skadene. Bruken av ESV påførte ikke ytterligere skader. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på dette oppdraget.

Øst politidistrikt, Ullensaker:

Politiet ble tilkalt til et forhold der en beruset person truet flere personer med kniv. Ved politiets ankomst var situasjonen uoversiktlig og det ble vurdert at det var fare for liv eller alvorlig personskade. Gjerningspersonen ble lokalisert av patruljen og anropt. Vedkommende etterkom ikke politiets instruksjoner, men kom mot innsatspersonellet samtidig som vedkommende grep etter sekken sin. Personen hadde da ikke noen kniv i hendene, men situasjonen ble vurdert som truende fordi vedkommende ikke gjorde som politiet sa. Personen ble skutt med ESV og pågrepet. Vedkommende ble ikke skadet som følge av bruken av ESV. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på dette oppdraget.

MAI

Øst politidistrikt, Follo:

En person truet med å oppsøke ekskjæresten og skyte vedkommende med pistol. Politiet ble varslet om hendelsen og fikk stanset personen på vei til ekskjæresten. Vedkommende var ikke bevæpnet med pistol, men hadde med seg en kniv. Personen etterkom ikke politiets instruksjoner, men inntok kampposisjon og slo etter en polititjenesteperson. Personen ble skutt med ESV og pågrepet. Personen ble ikke skadet som følge av bruken av ESV. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på dette oppdraget

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger:

Politiet ble tilkalt til et forhold der en person truet med å ta sitt eget liv. Vedkommende stod på et sted der det var en større ansamling av mennesker og holdt en skalpell mot halsen sin. Personene som stod nærheten hadde til dels nedsatt mobilitet og etter politiets vurdering svekket evne til å kunne flytte seg raskt. Da politiet ankom stedet ble personen etter kort tid skutt med ESV og tatt hånd om. Personen ble overlatt til helsevesenet for videre oppfølgning og behandling av de skadene vedkommende hadde påført seg selv. Personen ble ikke skadet som følge av bruken av ESV. Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen på dette oppdraget.

Troms politidistrikt, Tromsø:

Politiet fikk melding om en person som kuttet seg selv med kniv. Ved patruljens ankomst rettet vedkommende kniven mot innsatspersonellet og nektet rette seg etter instruksjonene fra politiet. Personen gikk mot en veranda i bygningen vedkommende oppholdt seg i, og patruljen fryktet at vedkommende ville hoppe. Et fall fra denne høyden ville potensielt være livstruende. Det befant seg også personer under verandaen som også kunne komme til skade dersom vedkommende hadde hoppet. Personen ble skutt med ESV og patruljen fikk kontroll på vedkommende. Vedkommende ble pågrepet og overlatt til helsevesenet. Personen ble ikke skadet som følge av bruken av ESV. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på dette oppdraget.

JUNI

Oslo politidistrikt, Oslo:

Politiet ble tilkalt etter meldinger om en person som gikk gatelangs og truet tilfeldig forbipasserende med kniv. Like før politiets ankomst ble en person knivstukket og livstruende skadet. Da gjerningspersonen ikke etterkom politiets instruksjoner, ble det avfyrt et varselskudd med skytevåpen før vedkommende ble skutt med ESV og pågrepet. Gjerningspersonen ble undersøkt av helsepersonell, men fremstod ikke som skadet som følge av bruken av ESV.

Øst politidistrikt, Fredrikstad:

En person i et kjøretøy motsatte seg kontroll av politiet og forsøkte å kjøre fra kontrollen. Etter å ha kjørt av veien fortsatte personen til fots i terrenget i et forsøk på fortsatt å unndra seg kontroll. Tjenestepersonen, som var alene på oppdraget, forsøkte å få kontroll på vedkommende ved bruk av verbale pålegg, men disse ble ikke fulgt. Personen, som framsto ruset, aggressiv og fysisk sterk, gikk mot tjenestepersonen. Det ble brukt pepperspray uten ønsket effekt. Personen ble deretter skutt én gang med ESV og forsøkt pågrepet, men klarte å komme seg fri og fortsatte flukten i noe tid før vedkommende ble pågrepet ved hjelp av arrestasjonsteknikk og mer politipersonell som kom til stedet. Gjerningspersonen ble lettere skadet under aksjonen, trolig som følge av fall. Person ble etter pågripelsen undersøkt av helsepersonell. Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen ved denne hendelsen.  

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger:

En person i et kjøretøy stanset ikke for kontroll, og etter en bilforfølgelse kjørte gjerningspersonen av veien, og fortsatte flukten til fots. Etter en lengre forfølgelse til fots ble gjerningspersonen funnet på et gårdsbruk. Vedkommende motsatte seg pågripelse og havnet i basketak med polititjenestepersonene, delvis liggende på bakken. Tjenestepersonen som var utstyrt med ESV vurderte det som risikofylt å avfyre ESV på grunn av fare for å treffe kollegaen. I tillegg ble andre tilgjengelige maktmidler ikke vurdert som hensiktsmessige. Det ble gitt et drivstøt på inntil tre sekunder på gjerningspersonen. Etter drivstøtet fikk politiet kontroll på gjerningspersonen og vedkommende ble pågrepet. Gjerningspersonen ble undersøkt av helsepersonell etter pågripelsen, men ble ikke skadet av hendelsen. Hendelsen er ført som "Bruk av ESV" i statistikken for politidistriktet, i tillegg til at den er ført i kategorien "Drivstøt" for å skille den ut. Hendelsen involverte ikke avfyring av ESV, utelukkende drivstøt.

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger:

Politiet rykket ut til et pågående innbrudd, der gjerningspersonen var blitt oppdaget av fornærmede. Gjerningspersonen truet fornærmede med en jernstang og stakk fra stedet. Politipatruljen påtraff vedkommende i en tilstøtende gate. Under politiets kontroll av gjerningspersonen truet han patruljen med metallgjenstander og nektet å etterkomme politiets pålegg om å legge dette fra seg. Politiet avfyrte ESV mot gjerningspersonen, uten at dette gav tilstrekkelig effekt. Personen ble deretter pågrepet ved hjelp av andre maktmidler og arrestasjonsteknikk. Den pågrepne ble undersøkt av helsepersonell i etterkant av pågripelsen, men ble ikke skadet som følge av pågripelsen. Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

 

Drivstøt

Drivstøt er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres. Smerten som påføres på denne måten er intens, men lokal, og effekten er således annerledes enn ved ordinær avfyring når pilene skytes ut fra våpenet.

Politidirektoratet ønsker minimal bruk av drivstøt, og er på linje med blant andre Amnesty International, som mener drivstøt kan være problematisk sett i lys av bestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.