NC3 arbeider bredt på flere fronter med etterforskingen av dataangrepet. Undersøkelsene som gjennomføres i saken er høyt prioritert og det er satt av betydelig med ressurser i dette arbeidet.

- Større dataangrep som det Hydro har vært utsatt for er et problem som store og små bedrifter i mange land står overfor. I etterforskningen har vi samarbeidet tett med Europol, og det samarbeidet vil fortsette, sier politiadvokat i Kripos, Knut Jostein Sætnan.

Sporsikring og tekniske analyser av data fra hendelsen er sentrale arbeidsoppgaver som det arbeides med i samarbeid med relevante aktører både i Norge og internasjonalt. En sentral del av etterforskningen handler om å avklare motivet bak angrepet.

- Gjennom tett samarbeid med Nasjonalt cybersikkerhetssenter har norske myndigheter kunnet varsle og forhindre potensielle angrep mot andre bedrifter, sier Sætnan.

Fra starten av etterforskningen har Hydro vist stor samarbeidsvilje.

- Samarbeidet med Hydro er et eksempel til etterfølgelse for norske bedrifter som måtte rammes av et stort dataangrep. Åpenheten til Hydro har gitt politiet muligheter vi ikke har hatt tidligere, sier Sætnan.

Kripos samarbeider med land hvor det foregår tilstøtende etterforskninger. Internasjonalt samarbeid er helt nødvendig i slike saker.

NC3 er det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom. Senteret utvikler metoder og gir bistand til politidistriktene samt etterforsker egne saker innen cyberkriminalitet.

The Hydro cyber attack

The NCIS's National Cybercrime Centre (NC3) has been investigating the large-scale cyber attack on Hydro since 20 March 2019.

The investigation is taking a broad approach, pursuing multiple avenues of enquiry. The investigation has been given high priority and significant resources have been allocated to the investigation team.

- Small and large enterprises in many countries are subjected to such large-scale cyber attacks. We have worked closely with Europol in our investigation, and will continue to do so, says NCIS Police Prosecutor Knut Jostein Sætnan.

Evidence gathering and technical analysis of the incident data are central to the investigation, as is establishing the motive behind the attack, and the NCIS is working with relevant agencies in Norway and abroad.

- With close cooperation with Nasjonalt cybersikkerhetssenter (national cyber security centre) Norwegian authorities have been able to both prevent and alert enterprises to incoming attacks, says Sætnan.

Hydro has been very cooperative right from the outset.

- Our cooperation with Hydro should serve as a shining example to other Norwegian enterprises subjected to massive cyber attacks. Their openness has provided the police with opportunities we have previously lacked, says Sætnan.

The NCIS is also working with the authorities of other countries where related investigations are ongoing. International cooperation is crucial in these cases.

NC3 is the national centre for prevention, detection and combating threats and crime in cyberspace. The Centre develops methods and provides assistance to the police districts, in addition to conducting its own cybercrime investigations.