Det var 10 125 politiårsverk ved utgangen av august 2019. Det har vært en nedgang på 193 politiårsverk fra utgangen av juli 2019 til utgangen av august 2019. Dette skyldes hovedsakelig sesongvariasjon tilknyttet bruk av sommervikarer.

Oppdaterte tall brutt ned på politidistrikt og særorgan finner du under bemanning og dekningsgrad.