Arbeid med menneskehandel, etterforskning, helikopterberedskap i nord og grense- og territorialkontroll er blant områdene som får ekstra bevilgninger i det foreslåtte budsjettet. Det foreslås også å bevilge penger til å ansette nyutdannede fra Politihøgskolen (PHS), slik at målsetningen om to politi pr tusen skal nås i løpet av 2020.

100 millioner til å ansette nyutdannede fra PHS

Det foreslås å bevilge 100 nye millioner til å ansette 173 nyutdannede fra PHS. Med denne bevilgningen legges det til rette for at etaten skal nå målet om to politi pr tusen innbyggere i løpet av 2020.

-Bemanningen i politiet øker og det er vi glade for. En fortsatt styrking av politiet er viktig for at vi kan settes i bedre stand til å innfri ambisjoner og forventninger i reformen, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

83 millioner til å styrke etterforskning- og straffesaksarbeidet i politidistriktene

I 2020 foreslås det å bevilge 83 millioner til å styrke blant annet etterforskningsarbeidet i politidistriktene.

-Utviklingen av våre medarbeidere og våre arbeidsmetoder krever ressurser og er nødvendig for at vi skal kunne holde følge med den utviklingen som skjer i kriminaliteten og i samfunnet for øvrig. Kriminaliteten er i rask utvikling, blant annet med en kraftig økning i overgreps- og sedelighetssaker og kriminalitet på nett. Dette utfordrer oss på kapasitet og kompetanse. Det er derfor gledelig at det bevilges mer penger til etterforskningsfeltet, kommenterer Bjørnland

53 millioner i reformgevinster utsettes

53 millioner i planlagte besparelser som følge av reform tas ikke ut av etaten i 2020.

- En utsettelse av reformgevinstene vil komme hele etaten til gode, ikke bare politidistriktene. Dette er positivt fordi det vil være et bidrag til å utvikle etaten som helhet og ikke kun den løpende driften i distriktene, kommenterer Bjørnland.

61 millioner til helikopterberedskap i nord

Det foreslås å bevilge 61 millioner til helikopterberedskap i Nord-Norge.

-Politiet må ha en god helikopterberedskap, også i nord. Denne bevilgingen vil sikre at vi får den nødvendige beredskapen på plass fra årsskiftet, når bistandsavtalen med Forsvaret utgår, sier Bjørnland.

Krav til besparelser

Det legges opp til at politi- og lensmannsetaten skal spare inn 90 millioner på avbyråkratisering- og effektivitetsreform.

Politidirektoratet vil nå gå mer detaljert inn i budsjettet.