Tallene går fram av den nasjonale Strasak-rapporten for 2. tertial 2019 (913 kB), som er utarbeidet av Politidirektoratet. Rapporten gir hovedtrekkene i kriminalitetsbildet og politiets straffesaksbehandling.

- De siste årene har vi hatt en kraftig nedgang i antall anmeldelser, og dette flater nå ut. Vi ser samtidig at kriminaliteten har blitt mer kompleks og tar nye former, og vi har grunn til å tro at stadig flere utsettes for kriminalitet på nett. I jakten på mørketallene oppfordrer vi både befolkningen og næringslivet om å anmelde kriminalitet, sier fungerende avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Ellen Katrine Hætta, som er tilfreds med at politiet ferdigstiller flere saker enn før.

- Det er positivt at antall påtaleavgjørelser har økt mer enn antall anmeldelser. Det tyder på at produksjonen er i ferd med å normalisere seg etter reformperioden. På sikt vil dette også kunne redusere antall restanser, sier hun.

Færre anmeldte seksuallovbrudd

Etter flere år med kraftig økning innen seksuallovbrudd, sank antallet anmeldte saker med 25,5 prosent fra 2. tertial i fjor.

- Innenfor denne kriminalitetstypen er det ofte politiet selv som står for mange av anmeldelsene. Med nye metoder avdekker vi langt flere seksuelle overgrep mot barn. Nedgangen fra 2018 til 2019 skyldes blant annet at Øst politidistrikt i 2018 hadde en nettovergrepssak med svært mange fornærmede. Vi har ikke hatt tilsvarende store saker i år, sier Hætta.

Antallet anmeldte seksuallovbrudd ligger fortsatt 22 prosent høyere enn i samme periode i 2015.

Vold og vinning øker

Antall anmeldte voldslovbrudd økte med 0,6 prosent per andre tertial 2018 til samme periode i 2019. Det er særlig grov kroppskrenkelse og kroppsskade som har økt, med 10,4 prosent, mens det har vært en nedgang i antall saker knyttet til mishandling i nære relasjoner på 6,1 prosent.

Vinningslovbrudd står for 32 prosent av alle anmeldte lovbrudd. Både antall anmeldte og påtaleavgjorte vinningslovbrudd økte med 0,5 prosent per andre tertial i år forhold til samme periode i fjor.

Færre anmeldte narkotikalovbrudd

Antall anmeldte narkotikalovbrudd ble redusert med 5,9 prosent sammenlignet med andre tertial 2018, men antall anmeldelser for grove narkotikaovertredelser har økt med 2,9 prosent. Nedgangen i narkotikasakene kan gjenspeile at politiet de senere årene har hatt mindre oppmerksomhet mot å avdekke og straffeforfølge saker som alene gjelder ulovlig bruk og besittelse av narkotika, samtidig som innsatsen mot den grove og organiserte narkotikakriminaliteten gis høy prioritet.

Utvikling i antall anmeldelser
Hovedtall per 2. tertial 2015-19. Antall anmeldelser øker for 5 av 10 kriminalitetstyper, mens antall påtaleavgjørelser øker for 6 av 10 kriminalitetstyper.

Reduksjon i antall restanser

Politidistriktene hadde 38 949 saker eldre enn 3 måneder som ikke var påtaleavgjort ved utgangen av andre tertial 2019. Det er en reduksjon på 9,8 prosent fra året før.

Saker eldre enn 12 måneder er redusert med 1,1 prosent.

- Medarbeiderne i politidistriktene gjør en stor innsats for å redusere restansene, og det gir resultater. Jeg vil kalle det en forsiktig forbedring, og en god start på veien mot at politiet avgjør saker raskere og har en sunnere saksportefølje, sier Hætta.

Saksbehandlingstiden øker

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker er per andre tertial 2019 på samme nivå som i samme periode i 2018, på 74 dager. Saksbehandlingstiden for oppklarte saker har i samme periode økt fra 97 til 99 dager.

- Økningen i oppklarte saker har blant annet sammenheng med at politiet har fått påtaleavgjort flere eldre saker, sier Hætta.

Det er satt særskilte saksbehandlingsfrister for tre sakskategorier: Visse voldssaker, saker hvor gjerningspersonen er under 18 år og voldtektssaker.

- Vi innfrir fortsatt ikke kravene for disse sakstypene, men vi ser en positiv utvikling innenfor voldssaker med frist og i saker der gjerningspersonen er under 18 år. For voldtektssaker øker dessverre saksbehandlingstiden noe. Det var forventet, og vi vil trolig ikke se noen forbedring i saksbehandlingstiden i voldtektssaker i inneværende år, sier Hætta. Den lange saksbehandlingstiden henger sammen med at sakene ofte har et komplekst bevisbilde, der det kan være behov for oppfølgende avhør og innhenting av sakkyndige vurderinger. Økningen i seksuallovbrudd de siste årene utfordrer i tillegg etterforskningskapasiteten i politiet.

Saker med frist

  • I voldssaker med frist, er kravet til saksbehandlingstid 90 dager for oppklarte saker. Per 2. tertial 2019 og 2018 brukte politiet 139 dager, men andel saker innenfor frist økte fra 43 til 45 prosent. Samtidig økte antall saker med 19 prosent.
  • I saker med gjerningsperson under 18 er kravet seks uker for alle saker. Per 2. tertial 2019 brukte politiet 54 dager, mot 57 dager i samme periode i fjor. Samtidig økte andelen saker innenfor frist fra 63 til 69 prosent.
  • I voldtektssaker er fristen 130 dager for alle saker. Per 2.tertial 2019 brukte politiet 209 dager, mot 203 dager i samme periode i fjor. Av de sakene som ble oppklart var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 195 dager per 2.tertial 2019, mot 207 i samme periode i 2018.