Politiets hederskors er den fremste etatsmedaljen i politiet, og tildeles for særdeles tjenestefull innsats. Medaljen ble delt ut av politidirektør Benedicte Bjørnland i Oslo 23. oktober.

I begrunnelsen for tildelingen fremheves det at Busch som riksadvokat har vært en betydelig leder i norsk statsforvaltning med stor innflytelse på politietatens utvikling og anerkjennelsen av straffesaksfeltet som en sentral del av politiets virksomhet.

«Som riksadvokat har han vært en tydelig stemme i norsk offentlighet. Han har på denne måten bidratt i vesentlig grad til å prege debatten om kriminalpolitikk og rettsikkerhet i vårt samfunn, forståelsen for politiets og påtalemyndighetens oppgaver, og dets betydningen for tilliten mellom stat og borger», heter det i begrunnelsen.

Videre fremheves det blant annet at Busch har utøvd en stor og viktig innsats for styrking av politiets kompetanse og prioritering av saker som gjelder alvorlig vold mot små barn. Han har også vært en svært viktig bidragsyter til Etterforskingsløftet.

«Tor-Aksel Buschs karriere som riksadvokat er høyt anerkjent i inn- og utland, og han står igjen som en av justisetatens mest betydningsfulle ledere i nyere norsk historie», heter det i begrunnelsen.

Tor-Aksel Busch tiltrådte riksadvokatembetet i 1987 som assisterende riksadvokat, og har vært riksadvokat siden 1997. Han går av etter eget ønske 1. november 2019.