I forbindelse med forestående kommunesammenslåinger, ble Øst politidistrikt nødt til å se på den organisatoriske strukturen og inndeling mellom politistasjons- og lensmannsdistrikter. Det er nå besluttet at Aurskog-Høland lensmannsdistrikt blir et tjenestested under nye Lillestrøm politistasjonsdistrikt fra og med 1.1.2020.

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har jobbet frem forslag på hvordan innholdet på det forsterkede tjenestestedet skal være, og hvordan det organisatorisk skal plasseres under nye Lillestrøm politistasjonsdistrikt.

Saken er forhandlet i IDF. Fagorganisasjonene og arbeidsgiver kom  onsdag 30.10.19 til enighet om både ny organisering og ressurssetting av nye Lillestrøm politistasjonsdistrikt.

Tjenestested Aurskog-Høland lensmannskontor blir et avsnitt under nærpolitiseksjonen i nye Lillestrøm politistasjonsdistrikt.

- Tjenestestedet vil bemannes med en stor nok politikraft for å imøtekomme beredskapsbehovet og lokalbefolkningens behov for nærvær av politi, sier leder av Geografisk Driftsenhet Romerike, politiinspektør Terje Didriksen.

Personalansvaret ligger hos tjenestestedsleder, mens fagansvaret vil ligge hos henholdsvis leder for nærpolitiseksjonen og leder for etterforskningsseksjonen på Lillestrøm.