Riksadvokaten ble gjort oppmerksom på at NAV Kontroll i tiden fra 1. juni 2012 til 2019 har lagt til grunn feil lovanvendelse ved anmeldelser knyttet til utbetaling av bl.a. arbeidsavklaringspenger i forbindelse med midlertidig opphold i utlandet. Riksadvokaten har derfor pålagt politiet en rekke tiltak for å rette opp feilen.

– Vi har gått gjennom 428 anmeldte saker fra NAV fra 1. juni 2012. Av disse er sju personer helt eller delvis uriktig domfelt, sier påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar.

Av disse syv er en dømt til betinget fengsel.
To er dømt til samfunnsstraff. Samfunnsstraffen er gjennomført.
Fire er dømt til ubetinget, hvorav tre har avsonet straffen.

– Videre vil det bli vurdert henleggelseskode på tre saker som er henlagt på bevisets stilling, sier Kaddeberg Skaar.

Det er også avdekket seks saker som ikke er avgjort i systemet. Disse sakene vil bli korrigert slik at beløp og tidsperiode blir riktig.

– Alle som er involvert i sakene er kontaktet per brev. Enkelte av de berørte er også kontaktet per telefon. Også forsvarerne til de berørte er kontaktet. De vil nå vurdere om sakene skal begjæres gjenopptatt, sier Kaddeberg Skaar.

Påtalemyndigheten vil uansett på eget initiativ innstille på at sakene gjenåpnes.

 

For media

Spørsmål fra media i denne saken kan rettes til påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar. Han kan nås på telefon 40442240.