Det store bildet

Ungdom i Troms har det som ungdom i resten av landet: Den nasjonale ungdomsundersøkelsen Ungdata viser at de aller fleste ungdommene i Norge er veltilpassede og aktive. Mer enn ått av ti ungdommer er fornøyd med relasjonen til sine foreldre, ni av ti har minst én fortrolig venn, og svært mange er tilfreds skole og lokalmiljø. Flertallet har god fysisk og psykisk helse, og majoriteten ser på sin egen framtid med betydelig optimisme.

Kriminalitetsstatistikken viser at mer enn 95 prosent av alle ungdommer i Troms politidistrikt er utenfor kriminalitetsstatistikken. Det er generelt lite registrert kriminalitet knyttet til ungdommer i Troms. Av ungdom mellom 12 og 17 år, er ca 3 % knyttet til kriminelle handlinger i løpet av et år.

Det er grunn til å tro at mørketallene er betydelige. Politiets informasjonsgrunnlag underbygger dette.

I Troms politidistrikt har vi ikke kriminelle ungdomsgjenger slik vi definerer begrepet og slik vi kjenner fenomenet fra Oslo.

Type kriminalitet

De kriminelle handlingene som er knyttet til ungdom, fordeler seg på hovedsakelig tre kategorier: Vinning, vold og narkotika. I tillegg har vi sett en økning som knytter seg til ulovlig deling av seksualisert materiale på internett de senere år.

Vold

Det siste året har det vært en økning i den registrerte voldskriminaliteten blant ungdom i Tromsø. Dette skyldes i stor grad at en mindre gruppe av ungdommer er involvert i flere saker. Den samme trenden ser vi ikke i de andre kommunene i Troms.

Sosiale medier har blitt en arena som i noen grad bidrar til eskalering av vold. Via apper går kommunikasjonen hurtig, og ungdommer blir i større grad kjent på tvers av bydeler. Dette gjør også at det utvikler seg grupperinger på andre måter enn tidligere.

Det har også vært flere eksempler på at ungdom planlegger slåsskamper på sosiale medier. Noen av slåsskampene blir også gjennomført og publisert på sosiale medier.

Vi har også registrert trusler og vold rettet mot jevnaldrende ungdommer i den hensikt å få tilgang til penger.

Narkotika

I Ungdata 2018 fremkommer at bruk av hasj ser ut til å øke i ungdomsmiljøer etter en nedgang og stabilisering på 2000-tallet. I løpet av få år har ungdom blitt mer liberale til cannabis. Få elever på ungdomstrinnet har imidlertid prøvd hasj eller marihuana, mens en betydelig andel i videregående skole har erfaringer med stoffet, spesielt guttene.

Vi har grunn til å tro at ungdom også i Troms de senere årene har fått en mer liberal holdning til narkotika, og særlig hasj. Det er sannsynlig at det de siste årene har vært en økning i bruk av narkotika i Troms. På ungdomskolene i Troms er det likevel grunn til å tro at kun en liten andel av elvene bruker eller har prøvd narkotika.

"Pop up-kriminalitet"

Et kjennetegn ved ungdomskriminaliteten er at den endrer seg som en følge av digitalisering. Fenomenet kan omtales som "pop up-kriminalitet", en utvikling der det blir mer uforutsigbart hvem som begår kriminalitet og hvordan og hvor kriminaliteten begås. En forklaring er at unge mennesker lever større deler av livet sitt på digitale arenaer, og der deler de informasjon raskere enn tidligere. Nye fenomen spres raskt, og det er utfordrende for foreldre, skole og myndigheter å ha kunnskap og oversikt.

Sosiale medier gjør også ungdom finner sammen på nye måter. Ungdomsgrupperinger er ikke like bydelsrelatert som tidligere. Grupperingene framstår som relativt fragmentert, der ungdom på tvers av bydeler og skolekretser blir godt kjent gjennom sosiale medier, i tillegg til felles møteplasser.