Utvalget skal vurdere formidling og oppfølging av trusselvurderinger, tipshåndtering og operativ innsats, og skal blant annet se hen til relevant planverk og læringspunkter fra 22. juli-kommisjonens arbeid. Utvalget har et halvt år til rådighet til å gjennomføre evalueringen.

Som ledd i arbeidet vil utvalget ta kontakt med en rekke personer og organisasjonersom er eller har vært berørt av hendelsen. Berørte medlemmer av offentligheten som ønsker å dele sin opplevelse av hendelsesforløpet med utvalget, er velkommen til å ta kontakt på post@evalueringsutvalg.no

Utvalget består av:

  • Anja Dalgaard-Nielsen, ph.d. og sjef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet (leder).
  • Jacob Ravndal – statsviter, ph.d., er nå postdoktor ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo.
  • Helge Renå – statsviter med doktorgrad på politiets krisehåndtering med særlig fokus på 22. juli-angrepene, og er nå forsker ved Universitetet i Bergen.
  • Jakob Ilum – som har bred erfaring fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark, blant annet med tidlig forebygging av voldelig ekstremisme.
  • Morten Løw Hansen – politiutdannet, tidligere politileder med tung kompetanse på etterretning og med mange års erfaring fra ulike nivåer i politiet
  • Jørn Rye Eriksen – politiutdannet, tidligere politileder med særlig kompetanse på politioperativ virksomhet og krisehåndtering
  • Bushra Ishaq – lege, forfatter og forsker ved MF vitenskapelig høyskole.