Resultater etter ett år

I løpet av prøveprosjektets første år er elektrosjokkvåpen blitt avfyrt 34 ganger, og det er truet med å bruke det 51 ganger.

- Omfanget er omtrent som forventet og etter ett års utprøving ser vi at terskelen for å avfyre er høy og at våpenet brukes i tråd med instruksen, sier politiinspektør Kjetil Lussand, som er prosjektleder i Politidirektoratet. Evalueringen av prøveprosjektet kommer i 2021, men allerede nå ser Lussand noen gevinster.

- I 20 av hendelsene der elektrosjokkvåpen ble brukt, var politiet også bevæpnet med skytevåpen. I tre av disse tilfellene mener jeg det er sannsynlig at politiet måtte ha brukt skytevåpen hvis de ikke hadde hatt elektrosjokkvåpen, sier han. Han baserer seg på informasjon rapportert inn fra de fire distriktene som deltar i utprøvingen: Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo.

ESV hele 2019
Oversikt over bruk og trusler om bruk 31.12.19, fordelt på politidistrikter. Hendelsene med drivstøt skjedde i Sør-Vestpolitidistrikt i juni og i Troms politidistrikt i juli. Hendelsene er ført som "Bruk av ESV" i statistikken for politidistriktene, i tillegg til at de er ført i kategorien "Drivstøt" for å skille dem ut.

I to hendelser der politiet hadde elektrosjokkvåpen skjøt politiet varselskudd med skytevåpen før elektrosjokkvåpen ble brukt og i én situasjon, på Jaren i Innlandet politidistrikt, ble en person skutt med skytevåpen og drept av politiet. Denne saken etterforskes fortsatt av Spesialenheten for politisaker.

Forhindret tap av liv

Lussand mener videre at utprøvingen av elektrosjokkvåpen har forhindret tap av liv.

- I ti av tilfellene der vi har avfyrt elektrosjokkvåpen har oppdraget primært dreid seg om å håndtere forsøk på selvdrap eller selvskading, sier Lussand, som understreker at dette er vanskelige situasjoner.

- Vi vil helst å unngå å bruke makt mot disse personene, som først og fremst trenger hjelp og oppfølging av helsevesenet. Men politiet har plikt til å handle når liv og helse står i fare, sier han. Det er ikke rapportert om fysiske skader hos personer som er truffet av elektrosjokkvåpen.

- Trusler har effekt

Erfaringene fra 2019 viser også at trusler om bruk av elektrosjokkvåpen gir effekt.

- Trusler om bruk gjør at politiet får kontroll og kan foreta pågripelser uten å avfyre, i flertallet av tilfellene sier Lussand. Grunnlaget for å bruke elektrosjokkvåpen er at det er fare for liv eller alvorlig personskade, eller når politiet ikke kan gjøre jobben sin uten at tjenestepersoner eller andre utsettes for slik fare. I tillegg må andre maktmidler vurderes som utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller være forgjeves forsøkt brukt. Noen fellestrekk ved hendelsene som er løst med elektrosjokkvåpen er knivstikking, trusler med kniv eller skarpe gjenstander, voldsutøvelse, selvskading og trusler om selvdrap.

Få tilfeller av drivstøt

Drivstøt er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres. Smerten som påføres på denne måten er intens, men lokal, og effekten er således annerledes enn ved ordinær avfyring når pilene skytes ut fra våpenet. Politidirektoratet ønsker minimal bruk av drivstøt, og er på linje med blant andre Amnesty International, som mener drivstøt kan være problematisk sett i lys av bestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

- Jeg er fornøyd med at bruken av drivstøt er minimal, og det viser at innsatspersonellet er restriktive til denne måten å bruke elektrosjokkvåpenet på, sier Lussand.

Distriktsvise ulikheter

Omfang av bruk og trusler om bruk av elektrosjokkvåpen varierer mellom politidistriktene. Distriktene som deltar i prøveprosjektet er valgt ut på bakgrunn av sin ulikhet, og bruken av elektrosjokkvåpen kan derfor ikke sammenlignes på tvers. Utprøvingsområdene er valgt for i størst mulig grad å fange opp variasjoner i geografi, befolkningstetthet, demografi og klima, samt forskjeller i kriminalitetsutfordringer. Oslo politidistrikt skiller seg fra de andre prøvedistriktene ved at det i Oslo kun er tjenestepersoner ved Beredskapstroppen som er utstyrt med elektrosjokkvåpen. Oppdragsmengde og oppdragstype for disse er annerledes enn for de vanlige politipatruljene.

Om prosjektet

  • Tjenestepersoner fra de fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo deltar i et prosjekt med utprøving av elektrosjokkvåpen.
  • Hensikten er at Politidirektoratet skal kunne gi en kunnskapsbasert anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om eventuell innføring av elektrosjokkvåpen i norsk politi.

Oversikt over hendelsene der elektrosjokkvåpen ble brukt i 4. kvartal 2019

OKTOBER

Øst politidistrikt, Fredrikstad

Politiet ble tilkalt til en bolig etter at personell fra ambulansetjenesten hadde forsøkt å gjennomføre et vedtak om tvangsinnleggelse av en psykisk syk pasient. Personellet fra ambulansetjenesten måtte trekke seg ut av situasjonen da de ble utsatt for trusler fra pasienten. Ved politiets ankomst hadde personen utført skadeverk på boligen og barrikadert seg inne på et rom. Vedkommende var i besittelse av en øks som han truet politiet med og forsøkte også å kaste en drill mot politiet. Forsøk på dialog førte ikke fram og personen ble skutt med elektrosjokkvåpen. Hendelsen er loggført som to tilfeller av bruk fordi personen ble skutt av to forskjellige tjenestepersoner med to forskjellige våpen. Årsaken til to avfyringer var at første avfyring ikke hadde nødvendig effekt. Etter avfyringene fikk politiet kontroll på personen og vedkommende ble tatt hånd om av helsevesenet.  

Politiet var bevæpnet med skytevåpen under dette oppdraget

Troms politidistrikt, Tromsø

Politiet ble tilkalt til en hendelse der det ble fryktet at en person ville skade seg selv alvorlig. Personen framsto som psykisk syk. Ved politiets ankomst holdt personen en kniv mot halsen sin. Politiet forsøkte først å forhandle og opprette dialog med personen, uten at dette førte fram. Underveis i forhandlingene begynte personen å kutte seg selv i halsen. Elektrosjokkvåpen ble avfyrt for å stanse den potensielt dødelige selvskadingen, og politiet fikk kontroll på personen.

Politiet var bevæpnet med skytevåpen under dette oppdraget.

 

NOVEMBER

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger

Politiet ble varslet av AMK om en person med svært utagerende oppførsel i en leilighet. Helsevesenet hadde representanter på stedet som ble truet både verbalt og fysisk av personen. Ved politiets ankomst stormet personen ut av leiligheten og gikk til angrep på en tjenesteperson, med en gjenstand vedkommende hadde i hånden. Vedkommende fulgte ikke politiets pålegg og ble skutt med elektrosjokkvåpen. Politiet fikk kontroll på personen, som deretter ble kjørt til psykiatrisk sykehus og tatt hånd om av helsepersonell.  

Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen under dette oppdraget.

Øst politidistrikt, Ullensaker

Politiet fikk melding om at en person ønsket å ta livet sitt, samt opptrådte svært truende mot egen familie. Det ble blant annet truet med å brenne ned huset og bruke skytevåpen mot politiet og andre. Politiet fryktet for livet til melder og barn i som oppholdt seg i boligen. Ved ankomst ble patruljen møtt av personen utenfor boligen. Vedkommende holdt en hjemmelaget brannbombe i den ene hånden og en tennkilde i den andre. Politiet ga pålegg og truet vedkommende med skytevåpen. Påleggene ble ikke fulgt og politiet avfyrte et varselskudd med pistol. Personen forsøkte deretter å ta seg inn i boligen og politiet avfyrte elektrosjokkvåpen mot vedkommende: Politiet fikk kontroll på vedkommende og gjennomførte pågripelsen.

Politiet var bevæpnet med skytevåpen under dette oppdraget.

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger

Politiet ble anmodet av helsevesenet om å bistå i forbindelse med flytting av en pasient fra en sykehusavdeling til en annen. Anmodningen kom som følge av personens historikk. Da flyttingen skulle gjennomføres barrikaderte personen seg inne på et rom. Vedkommende var i tillegg i besittelse av en sprøyte som det ble truet med samt at vedkommende hadde tilgang på andre gjenstander som var egnet for å skade seg selv. Dialog og pålegg førte ikke fram og det ble benyttet elektrosjokkvåpen for å få kontroll på personen. Politiet bistod deretter med flytting til ny avdeling etter helsevesenets anmodning..

Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen under dette oppdraget.

 

DESEMBER

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger:

Politiet ble tilkalt til et forhold der en person truet med å ta sitt eget liv med en kniv. Personen lå på et gulv og presset kniven mot egen hovedpulsåre. Helsepersonell med særskilt kompetanse på psykisk helse var også på stedet, men verken helsepersonellet eller politiet oppnådde god dialog med personen. Personen ytret ønske om at politiet skulle bruke skytevåpen mot vedkommende og truet stadig med å skade seg selv. Etter en relativt langvarig forhandling forsøkte personen å starte selvskadingen og politiet avfyrte elektrosjokkvåpen mot vedkommende. Politiet fikk deretter kontroll på personen, som så ble tatt hånd om av helsevesenet.

Politiet var bevæpnet med skytevåpen under dette oppdraget.

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger:

Politiet fikk melding om en utagerende og ruset person som hadde knust en inngangsdør i et boligområde og truet beboerne med å sette fyr på huset. Personen gikk videre i området og skrek og var truende mot forbipasserende. Ved politiets ankomst ble personen lokalisert inne i en bil, som politiet fikk sperret fra å kjøre fra stedet. Personen etterkom ikke politiets pålegg om å komme ut av bilen, men kastet i stedet flere metallgjenstander mot patruljene på stedet. Vedkommende brukte også et brannslokkingsapparat for å holde innsatspersonellet på avstand.

Politiet forsøkte å få kontroll på personen ved hjelp av pepperspray uten at dette ga effekt. Elektrosjokkvåpen ble avfyrt og politiet fikk kontroll på personen.Vedkommende ble pågrepet, fremstilt legevakt for helsekontroll og deretter innsatt i politiets varetekt.

Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen dette oppdraget.