Antallet tvangsreturnerte i 2019 var det laveste i løpet av ett år siden 2009 da 3343 personer ble uttransportert.

– Politiets utlendingsenhet (PU) har ansvar for retur av asylsøkere som har fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge, og det er få i denne gruppen igjen, forklarer sjef PU Arne Jørgen Olafsen.

Olafsen trekker samtidig frem at det har blitt gjennomført returer til land det tidligere var svært krevende å returnere til, og understreker at dette arbeidet vil fortsette i 2020. Ved utgangen av 2019 var det ifølge UDI totalt 820 tidligere asylsøkere med endelig avslag som oppholdt seg i mottak i Norge.

Totalt ble 358 tidligere asylsøkere uttransportert fra Norge i 2019, en nedgang på 198 fra året før.

Bort- og utviste

Det er politidistriktene som har ansvar for returer av personer ilagt bort- eller utvisningsvedtak, mens PU har et koordinerende ansvar og tilbyr operativ og kompetansehevende bistand.

– Det er ulikt hvor stor vekt politidistriktene legger på returarbeid, og dette påvirker returtallene i bort- og utvisningskategorien, sier Olafsen.

Av de 4157 uttransporterte i 2019 var 3456 (83,1 %) i kategorien bort- og utviste. Sammenlignet med 2018 var det 598 færre returer i denne kategorien.

Retur av straffede

Politiet tvangsreturnerte i fjor 1419 personer ilagt en eller flere straffereaksjoner. Dette utgjør 34 prosent av alle returnerte.

Til sammenligning ble 1781 straffede uttransportert i 2018, som utgjorde en andel på 35 prosent av det totale antallet returnerte i 2018. 

Totalt 240 (17 %) av de uttransporterte straffede i 2019 er borgere av Romania, 176 (12 %) er borgere av Polen, 139 (10 %) er borgere av Litauen, 78 (5 %) er borgere av Albania og 48 (3 %) er borgere av Russland. I overkant av 93 prosent av de uttransporterte straffede er å finne i kategorien bort- og utviste.

Uttransporteringer i 2019 fordelt på nasjonaliteter og destinasjoner

Utvalgte tall

  • Av destinasjoner, ble det i 2019 uttransportert flest til Sverige (484), Romania (255), Polen (252), Ukraina (245), Italia (232), Russland (212), Albania (197), Litauen (171), Spania (148) og Tyskland (102).

  • Av destinasjoner er den største nedgangen i returer til Italia, hvor det ble returnert 197 flere i 2018 enn i 2019. Den største økningen fra 2018 til 2019 er returer til Kasakhstan, hvor det ble returnert 58 flere i fjor sammenlignet med året før.

  • Av nasjonaliteter, ble det i 2019 uttransportert flest borgere av Ukraina (299), Romania (253), Russland (252), Albania (224), Polen (194), Litauen (156), Somalia (140), Syria (129), Afghanistan (124) og Irak (120).

  • Av nasjonaliteter er den største nedgangen i returer av polske borgere. Det ble returnert 108 flere polske borgere i 2018 enn i 2019. Den største økningen i 2019 sammenlignet med 2018 var av kasakhstanske borgere. Det ble returnert 56 flere kasakhstanske borgere i fjor sammenlignet med året før.

  • Totalt 161 mindreårige ble uttransportert i 2019. 151 av disse ble uttransportert sammen med foresatte eller annet familiemedlem. I 2018 ble 242 mindreårige uttransportert.

  • Regjeringens måltall for uttransporteringer i 2019 var 6000. Den prosentvise måltalloppnåelsen i 2019 ble dermed 69 prosent. Ettersom måltallet i 2018 var 7500, var måltalloppnåelsen ett prosentpoeng høyere i 2019 enn i 2018.