Antall seksuallovbrudd reduseres

Antall anmeldte seksuallovbrudd er redusert med 19,4 prosent fra 2018 (fra 8 374 saker til 6 748).

-I 2017 og 2018 ble det avdekket flere overgrepssaker på nett med svært mange fornærmede. I 2019 er det ikke registrert like mange tilsvarende saker, og vi ser at det er brukt mye tid på å følge opp sakene fra tidligere år i påtalesporet. Dette er trolig en av forklaringene til hvorfor vi ser et såpass tydelig utslag på statistikken, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Forebygging kan være avgjørende

Det er trolig store mørketall innenfor dette kriminalitetsområdet. Politiet oppfordrer derfor alle som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, også på internett, til å anmelde dette.

-Det potensielle saksomfanget på dette kriminalitetsområdet er stort. Det er derfor viktig at politiet er med på å forebygge disse sakene i samarbeid med andre offentlige aktører og organisasjoner. Videre oppfordrer vi alle til å ha bevissthet om hva som deles, og hva hver og en kan gjøre for å forebygge overgrep på nett, sier Bjørnland.

Saksbehandlingstiden for seksuallovbrudd øker

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte seksuallovbrudd var i 2019 243 dager. Dette er en økning på 34,4 dager sammenliknet med 2018. Årsaken til økningen skyldes særlig store og komplekse nettovergrepssaker som politiet har oppklart de siste årene.

- Mange av overgrepssakene på nett er komplekse. Mange fornærmede og behov for å gjennomgå store databeslag gjør at sakene tar lengre tid, kommenterer Bjørnland.

Hun understreker videre hvor viktig det er at politiet framover må fortsette å ha fokus på å bli enda bedre til å håndtere IKT-kriminalitet.

-Håndtering av IKT-kriminalitet er et felt politiet må bli bedre på. Arbeidet med kriminalitet på nett og behov for digitalisering har derfor fått en fremtredende plass politiets virksomhetsstrategi, kommenterer Bjørnland.

Nedgang i antall narkotikalovbrudd

Antall anmeldte narkotikalovbrudd er redusert med 11,3 prosent fra 2018 (fra 35 296 saker til 31 320), og med nesten 30 prosent siden 2015. Saksantallet styres i stor grad av politiets innsats og prioriteringer, og nedgangen de senere årene gjenspeiler at politiet har hatt mindre oppmerksomhet mot å avdekke og straffeforfølge saker som alene gjelder ulovlig bruk av narkotika. Samtidig ser vi at grove narkotikaovertredelser, som ofte er knyttet opp mot organisert kriminalitet, øker med to prosent fra 2018 til 2019.

- Tallene må ikke forstås dithen at politiet nå aksepterer narkotikabruk. Politiet ser stadig hvordan omsetning av narkotika, selv i små mengder, bidrar til å finansiere organisert nasjonal - og internasjonal kriminalitet. Narkotika er hovedinntekten til kriminelle nettverk, og genererer annen alvorlig kriminalitet som vold, trusler og ulovlig befatning med våpen. Politiet skal fortsette å jobbe aktivt mot disse kriminelle miljøene, kommenterer Bjørnland.

Politidirektoratet vil nå fortsette arbeidet med å sammenstille resten av tallene som inngår i den årlige straffesaksrapporten. Den endelige rapporten vil være klar i mars.

Tabell Antall anmeldelser 2015-2019