Det vil si at Namsmannen i Hadeland, Namsmannen i Valdres, Namsmannen i Gjøvik, Namsmannen i Lillehammer, Namsmannen i Midt- Gudbrandsdal, Namsmannen i Nord- Gudbrandsdal, Namsmannen i Nord- Østerdal, Namsmannen i Elverum, Namsmannen i Kongsvinger og Namsfogden i Hedmarken slås sammen til ett namsmannsdistrikt fra samme dato. 

Namsfogden har ansvar for tvangsfullbyrdelse, behandling av søknad om gjeldsordning, forkynnelser og sekretær for 34 forliksråd og øvrige sivile gjøremål.  

Mer informasjon om hvilke tjenester namsfogden utfører finnes på politiet.no: https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/

Ingunn Fløtre Laupstad tiltrer funksjonen som Namsfogden i Innlandet fra 1.2.2020.  

- Årlig behandler vi over 50 000 saker innen sivil rettspleie i Innlandet. Ved å samle tjenestene under Namsfogden i Innlandet skal dette bidra til gode tjenester innen sivil rettspleie med hensyn på kvalitet, likebehandling, kompetanse, effektivitet og service, sier namsfogd Ingunn Fløtre Laupstad.

Namsfogden i Innlandet er organisert med seks seksjoner: Seksjon Gjeld, Seksjon, Tvang og forlik Hedmarken, Seksjon Tvang og forlik Gjøvik og Valdres, Seksjon Tvang og forlik Gudbrandsdal, Seksjon Tvang og forlik Østerdal og Seksjon Tvang og forlik Glåmdal.

Felles saksmottak og adresse

Det er opprettet et felles saksmottak for sivil rettspleie i forbindelse med at det blir en namsfogd i Innlandet. Felles saksmottak for sivil rettspleie er fysisk plassert på Kongsvinger.

Det er derfor ny postadresse for alle saker som omhandler sivil rettspleie og forliksråd i Innlandet politidistrikt: