Det er flere store satsinger i årets budsjett som samlet sett vil styrke etaten. Politiet er blant annet tildelt midler til nye politistillinger og investeringer til utstyr. Det er i tillegg gitt midler til særskilte satsinger innenfor etterforskningsområdet for å styrke politiets etterforskningskapasitet og midler til å fortsette utviklingen av elektronisk samhandling i straffesakskjeden. Det bevilges også penger til å sikre videreføring av helikopterberedskap i nord. Samtidig vil et endret kriminalitetsbilde, sammen med etterslep på investeringer, krav til bemanningsøkning og fortsatte krav til effektivisering, bidra til at budsjettet fremdeles oppleves som utfordrende.

-Vi er fornøyd med at det også i år satses på politiet. Til tross for at det tildeles midler til viktige satsinger kommer årets budsjett likevel til å utfordre politiet og fortsatt kreve tydelige prioriteringer. Vi ser at de stramme rammene påvirker handlingsrommet i politidistriktene, og trolig vil det også påvirke resultatoppnåelsen innenfor politiets prioriterte kriminalitetsområder. Vi har derfor forsøkt å skjerme politidistriktene så mye som mulig fra kutt, og prioritert dem i fordelingen av budsjettet, også i år, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Videre understreker hun at forventningen til utviklingen i budsjettene kommende år gjør at politiet allerede i 2020 må planlegge og iverksette effektiviseringstiltak.

100 millioner til å ansette nyutdannede fra Politihøgskolen (PHS)

Det bevilges 100 nye millioner til å ansette 174 nyutdannede fra PHS. Med denne bevilgningen legges det til rette for at etaten skal nå målet om to politi pr. tusen innbyggere i løpet av 2020.

-Bemanningen i politiet øker og det er vi glade for. En fortsatt styrking av politiet er viktig for at vi kan settes i bedre stand til å møte innbyggernes forventninger, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

100 millioner til å styrke driften i politidistriktene

Nye 100 millioner går til å styrke driften i politidistriktene.

-Politiet er fortsatt i en avgjørende fase av reformen, hvor vi må få endringene til å sitte og fungere godt. Det er derfor viktig at vi fortsetter å styrke driften for å bedre resultatene ute i politidistriktene kommenterer, Bjørnland.

83 millioner til å styrke etterforskning- og straffesaksarbeidet i politidistriktene

I 2020 bevilges det 83 millioner til å styrke etterforskningsarbeidet i politidistriktene.

-Utviklingen av våre medarbeidere og våre arbeidsmetoder krever ressurser og er nødvendig for at vi skal kunne holde følge med den utviklingen som skjer i kriminaliteten og i samfunnet for øvrig. Kriminaliteten er i rask utvikling, blant annet med en kraftig økning i overgreps- og sedelighetssaker og kriminalitet på nett. Dette utfordrer oss på kapasitet og kompetanse. Det er derfor gledelig at det bevilges mer penger til etterforskningsfeltet, kommenterer Bjørnland.

61 millioner til helikopterberedskap i nord

61 millioner går til å sikre helikopterberedskap i Nord-Norge.

-Politiet må ha en god helikopterberedskap, også i nord. Denne bevilgingen sikrer at vi har den nødvendige beredskapen tilgjengelig, sier Bjørnland.