Seksuallovbrudd

Innenfor seksuallovbrudd, ett av de prioriterte saksområdene i politiet, viser antall anmeldelser en reduksjon sammenlignet med 2018.

I 2019 ble det registrert 389 saker, mot 426 i 2018. Seksuallovbrudd er delt inn i tre kategorier:

  • Antall anmeldte voldtekter ble redusert fra 115 til 95.
  • Det var også en reduksjon av antall anmeldelser innenfor seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, fra 64 til 39 saker.
  • Seksuell omgang med barn 14-16 år og seksuell handling med barn under 16 år holder seg stabilt – fra 97 til 100 i 2019.

– Saksbehandlingstiden på voldtektssaker er et godt stykke unna målkravet på 130 dager. Vi har lenge vært bekymret for dette saksområdet. Det er en sakstype som står øverst på prioriteringslisten vår. I høst satte vi i gang et internt prosjekt for å få ned bunkene med gamle saker. Et eget team er etablert, der en gruppe jobber systematisk med å redusere eldre, alvorlige sedelighetssaker, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Agder politidistrikt har også erfart at seksuallovbrudd som skjer via internett er store og komplekse.

– I disse sakene er det ofte mange fornærmede, og det er behov for å gå gjennomgå store databeslag. Det fører til at sakene tar lengre tid og vi klarer ikke å levere innen de fristene vi er pålagt, sier Lindeberg.

Ny seksjon

Distriktet er opptatt av at nye saker innen sedelighetsfeltet behandles og avgjøres innen de frister som Riksadvokaten har satt. For å få dette til er det tatt noen strukturelle grep. I 2019 ble Agder tildelt 11 nye politistillinger. Samtlige ble lagt til felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE). Her er det nå etablert en egen seksjon for "etterforskning av seksuelle overgrep, internettrelaterte seksuelle overgrep og grov vold mot barn".

– Dette har vært et helt nødvendig grep å ta, selv om vi har knapphet på ressurser også andre steder i organisasjonen. Målet vårt er at vi innen sommeren 2020 har klart å redusere saksmengden på seksuallovbrudd og forbedret saksbehandlingstiden, sier Kirsten Lindeberg.

Antall straffesaker

I 2019 opplevde Agder politidistrikt for første gang på flere år en liten økning i registrerte straffesaker, 19.348 straffesaker mot 19.215 i 2018. Det utgjør en økning på 0,7 prosent. Men går vi tilbake til 2016 har antall anmeldte saker blitt redusert med 12,8 prosent. Dette er en trend i mange politidistrikt.

Saksbehandlingstiden på oppklarte saker i 2019 var 88 dager, mot 91 dager i 2018. Oppklaringsprosenten var på 50,7 prosent, noe den også var nasjonalt.

Narkotika og vinning

Straffesakstallene viser videre at flere anmelder forhold innenfor vinningskriminalitet, fra 5358 saker i 2018 til 6057 saker i 2019, en økning på 13 prosent.

Ran er knyttet til kriminalitetskategori vinning og utviklingen viser en økning i antall anmeldelser fra 2018 til 2019 – fra 50 til 56. Dette dreier seg i hovedsak om personran i bysentrum. En stor andel ran begås av ungdom under 23 år.

– At det er såpass mange ran i ungdomsmiljøet er noe vi ser alvorlig på. Vi har god oversikt over de mest aktive og vil fortsatt ha et høyt fokus på disse i 2020, sier Lindeberg.

Videre var det nedgang i antall anmeldelser på narkotika, fra 2019 saker i 2018 til 1891 saker i 2019. Saksantallet styres i stor grad av politiets innsats og prioriteringer og nedgangen de siste årene gjenspeiler at politiet har hatt mindre oppmerksomhet mot å avdekke og straffeforfølge saker som alene gjelder ulovlig bruk av narkotika.

– Nedgang i antall anmeldte narkotikalovbrudd må ikke forstås dithen at politiet nå aksepterer narkotikabruk. Politiet ser stadig hvordan omsetning av narkotika, selv i små mengder, bidrar til å finansiere organisert nasjonal- og internasjonal kriminalitet. Vi vet at narkotika er hovedinntekten til de kriminelle nettverkene og at det genererer annen alvorlig kriminalitet som vold, trusler og ulovlig befatning med våpen. Politiet skal fortsette å jobbe aktivt inn mot disse kriminelle miljøene, sier Lindeberg.

Vold

Voldskriminaliteten totalt sett holder seg stabil. I 2018 var det 2170 anmeldte saker mot 2156 anmeldte saker i 2019. De alvorlige voldssakene innen kategorier krenkelse og skade mot kropp og liv holder seg stabilt, 971 anmeldte forhold i 2018 mot 975 anmeldelser i 2019.

Unge gjerningspersoner

I 2019 var det 158 saker hvor personer under 18 år ble registrert som mistenkt, siktet eller domfelt innen krimgrupperingen krenkelse og skade på kropp og liv. Det er en økning på 15 prosent. Også innenfor narkotikaovertredelser var det en betydelig økning av saker med mistenkt, siktet eller domfelt under 18 år. 134 saker i 2019 mot 98 saker i 2018.

– Alvorlige voldsforbrytelser er et av politiets prioriterte områder. Det bekymrer meg at vold begått av ungdom under 18 år er stabilt høyt, og faktisk øker betydelig i 2019, sier Lindeberg.

Drap

Det ble registret ett drap i Agder politidistrikt i 2019. Det var i Vågsbygd i desember.

Inndragning av førerkort

I 2019 ble 1100 førerkort inndratt, 511 av dem som følge av helse.

Bort- og utvisning

I 2019 ble det opprettet 76 utvisningssaker mot 151 i 2018. Det var 50 effektuerte bort- og utvisningssaker i 2019 mot 73 i 2018.

– Det er etter vår vurdering mer utfordrende enn tidligere å avdekke personer uten lovlig opphold. Dette er en trend vi har sett over noe tid, sier leder av felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie, Per Juell Larsen.

Det har blitt avdekket færre straffbare forhold begått av utlendinger enn tidligere år som har resultert i saker i porteføljen bort- eller utvisning med tvang.

 

Media

For ytterligere opplysninger om kriminalstatistikken kan media kontakte pressevakt i Agder politidistrikt på telefon 488 95 807 eller e-post agder.kommunikasjon@politiet.no.