Trafikklovbrudd utgjør 26 prosent av den anmeldte kriminaliteten, mens vinningskriminalitet utgjør 22 prosent. Disse kategoriene var størst også i 2016, 2017 og 2018.

- Kriminaliteten i Innlandet synes å være stabil, og vi ser normale variasjoner fra år til år, sier politimester Johan Brekke.

Kriminalitetsbildet er stabilt

Den største økningen av antall anmeldelser finner vi innen narkotikakriminalitet, som har en økning på 4,6 prosent. Mange narkotikasaker avdekkes i forbindelse med politiets innsats mot annen kriminalitet, blant annet i forbindelse med kjøring i ruspåvirket tilstand.

Antall anmeldte voldssaker i Innlandet politidistrikt holder seg stabilt. For kategorien voldtekt er det en økning i anmeldte saker fra 90 i 2018 til 108 i 2019, dette tilsvarer en økning på 20 prosent. Av anmeldelser som er registrert som voldtekt i 2019 bærer flertallet av sakene preg av at det er en relasjon mellom fornærmede og gjerningsmannen.

Det ble avsagt 1189 dommer ved domstolene i Innlandet politidistrikt i 2019.

Les mer om straffesakstallene for Innlandet i denne rapporten