I 2019 innfridde politiet kravet som var satt til aksesstid på politiets nødtelefon, dvs. tiden det tar før samtalen er besvart. Når det gjelder responstid, dvs. tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til de er fremme på stedet, har politiet ikke innfridd ambisjonene for 2019 i alle områdene.

Forbedret resultat i aksesstid

Aksesstid er tiden det tar fra politiet mottar en nødsamtale til politiets nødnummer 112 til samtalen er besvart. Kravet er at 95 % av nødsamtalene skal besvares innen 20 sekunder.

Det er registrert en økning i antall telefoner inn til politiets operasjonssentral fra 2018 til 2019. Selv om antall telefoner inn til politiets operasjonssentral har økt, er resultatene på nasjonalt nivå forbedret med 1,2 % fra 2018 til 2019.

- Distriktene følger fortløpende med på utviklingen og jobber aktivt med rask håndtering. Det er positivt å se resultatene sier Elisabeth Rise, seksjonsleder ved politioperativ seksjon i Politidirektoratet.

I tabell 1 og 2 vises nasjonale og distriktsvise resultater for innkomne anrop til nødnummer 112 som er besvart innen 20 sekunder.

  Antall 112-samtaler Andel innenfor aksesstidskravet
Nasjonalt 2019 734 709 97,8 %
Nasjonalt 2018 630 634 96,6 %
Nasjonalt 2017 570 935 96,8 %
Nasjonalt 2016 601 007 96,4 %
Distrikt Antall 112-samtaler Andel innenfor aksesstidskravet
201 Oslo 149 105 99,0 %

202 Øst

101 303 96,8 %
203 Innlandet 46 939 96,9 %
204 Sør-Øst 105 280 95,3 %
205 Agder 39 108 99,0 %
206 Sør-Vest 63 351 98,2 %
207 Vest 78 498 98,2 %
208 Møre og Romsdal 30 683 99,2 %
209 Trøndelag 57 633 96,9 %
210 Nordland 29 843 99,0 %
211 Troms 20 796 98,6 %
212 Finnmark 11 479 99,7 %

Responstid

Responstid er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til de er fremme på stedet. Det er stilt krav til responstid kun for hasteoppdrag, det vil si ekstraordinære hendelser og/eller hendelser der liv er direkte truet, eller det av andre grunner er påkrevd med umiddelbar respons fra politiet. Registrerte hasteoppdrag utgjorde i 2019 omtrent 3 prosent av alle politiets oppdrag.

Politiet har gruppert geografiske områder i tre hovedkategorier basert på befolkningstetthet. Det er stilt ulike krav til responstid i de tre tettstedskategoriene:

  1. tettsteder med 20 000 eller flere innbyggere.
  2. tettsteder med mellom 2 000 og 19 999 innbygger og
  3. øvrige områder og tettsteder med under 2 000 innbyggere

I tabellen under vises nasjonale krav og resultater for responstid i de ulike tettstedskategoriene for 2019, i hele minutter.

Antall, krav og resultat 20 000 innbyggere eller mer 2 000 til 19999 innbyggere Mindre enn 2000 innbyggere Sum

Antall med responstid

10 848 2 889 7 377 21 114
Krav 50 prosentil 7 10 16  
Resultat 50 prosentil (min) 8 11 17  
Krav 80 prosentil 11 19 30  
Resultat 80 prosentil (min) 12 19 31  

De nasjonale resultatene viser at politiet i 2019 ikke innfridde kravene til responstid i to av tre tettstedskategorier; i den største og i den minste tettstedskategorien.

Det er samtidig positivt at de nasjonale resultatene viser at responstiden i 2019 var noe bedre enn i 2018 i to av tre tettstedskategorier. - I den mellomste tettstedskategorien er det en forbedring på nesten 1 min fra 2018 til 2019, opplyser Rise i Politidirektoratet.

Politiet jobber kontinuerlig for å forbedre responstiden. Ingen av politidistriktene innfridde kravet til responstid i alle tettstedskategoriene. Men i mange tilfeller handler det om et avvik på under ett minutt mellom krav og resultater, opplyser Rise. Politidistriktene jobber aktivt med å avdekke forhold som har betydning for responstiden og å iverksette relevante og målrettede tiltak.

Figuren under viser utviklingen i politiets responstid for 80 % av hasteoppdragene i perioden 2015-2019, fordelt på de ulike tettstedskategoriene.

Søyler utv responstid