Johan-Edvin Throndsen, seksjonssjef ved Felles enhet for internat og flyplasslogistikk i Politiets utlendingsenhet (PU). Kronikken ble opprinnelig publisert i Dagbladet 12. februar 2020.

Psykologene Katrin Glatz Brubakk og Karl Eldar Evang i Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg omtaler situasjonen for internerte ved Politiets utlendingsinternat på Trandum som «helt uholdbar» i en kronikk i Dagbladet 27. januar. Vi i Politiets utlendingsenhet (PU) mener derimot situasjonen er forsvarlig.

Glatz Brubakk og Evang skriver at de «internerte har ingen tilgang til psykisk helsehjelp og ikke tilgang til tolker». Det er ikke riktig.

Til sammen har vi tre heltidsansatte sykepleiere i PU som jobber ved utlendingsinternatet. To av dem har gjennomført en ettårig videreutdanning innen psykiatrisk sykepleie. Sykepleierne har samtaler med de internerte. Noen av de internerte har de daglige samtaler med, og disse blir gitt tett oppfølging når sykepleierne mener det er behov for dette. Vi opplever at samtalene hjelper.

Tolker blir brukt ved utlendingsinternatet. Vi bruker tolker ved helsesamtaler, ved underretning av vedtak, og vi kan også bruke tolk for å forklare regler og rutiner. I tillegg har vi flere ansatte med utenlandsk bakgrunn som snakker språkene til de internerte. Språkkunnskap har vært viktig for oss i rekrutteringen av ansatte. En av sykepleierne våre snakker flytende arabisk. Det gjør også en av de innleide legene.

Dersom helsepersonellet ved utlendingsinternatet ikke kan snakke samme språk, blir tolk tilkalt – enten på telefon, eller ved personlig oppmøte. I tillegg har de internerte ubegrenset telefontid med advokatene sine, og advokatene har mulighet til å besøke de internerte hver dag.

Glatz Brubakk og Evang ønsker at helsetilbudet ved utlendingsinternatet overføres til det offentlige. Det er vi åpen for. Men da Helse- og omsorgsdepartementet vurderte en slik ordning i 2017, konkluderte de med at det ikke er åpning for å overføre helsetilbudet til det offentlige. Vi forholder oss derfor til at vi må leie inn legetjenester.

PU tok i etterkant av departementets vurdering, selv initiativ til at et statlig tilsyn av utlendingsinternatet skulle gjennomføres for å sikre at vi overholder regelverket. Fylkesmannen i Oslo og Akershus slo fast i juli 2018, at det ikke var grunnlag for videre tilsyn av helsetilbudet ved utlendingsinternatet.

Vi som arbeider ved Politiets utlendingsinternat merker godt at hverdagen for flere av de internerte er vanskelig. Samtidig forsoner andre seg enklere med situasjonen, og det er ikke uvanlig at internerte gir ansatte positive tilbakemeldinger før de blir tvangsreturnert.

PU har ansvar for å gjøre oppholdet så godt som mulig for alle, innenfor rammen en frihetsberøvelse innebærer. Det betyr også at vi tilstreber å redusere psykisk påkjenning under oppholdet, noe vi arbeider aktivt med. Vi verdsetter derfor besøk og forbedringsforslag fra Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg eller andre organisasjoner, og møter dere gjerne igjen.