Kombinasjonen av et endret kriminalitetsbilde og reformgjennomføringen, sammen med behov for investeringer, øremerkede midler, krav til bemanningsøkning og fortsatte krav til effektivisering gjør at budsjettet for 2020 er stramt.

-Vi har stor forståelse for at flere av våre politimestre nå opplever at de står i en krevende økonomisk situasjon, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Utfordrende til tross for viktige satsinger

Politidirektøren har i år som i fjor prioritert og omfordelt ekstra midler fra sentral nivå til politidistriktene. Distriktene får også i år 100 millioner til å styrke driften, 83 millioner bevilges til etterforskning, og 100 millioner går til å ansette nyutdannede fra Politihøgskolen.

-Tilbakemeldingene vi får fra flere av våre politimestre er at selv med disse ekstra tildelingene, er årets budsjett utfordrende å få til å gå i balanse. Det er en tilbakemelding vi tar på alvor. Samtidig må etaten forholde seg til de rammene vi har fått tildelt, og ha fokus på å drifte forsvarlig innenfor disse, kommenterer Bjørnland.

Vanskelig å innfri bemanningsmål

I år skal etaten ansette 174 nyutdannede fra Politihøgskolen for å nå målet om to politi pr 1000 innbyggere i løpet av 2020. Politibemanningen er et krav fra Stortinget som følges av egne midler til dette formålet.

-Som etat er vi ansvarlig for å innfri dette kravet så langt det er mulig. Men, vi ser at flere vil ha utfordringer med å ansette innenfor den disponible rammen for 2020, kommenterer Bjørnland.

Politidirektoratet er i kontinuerlig dialog med politimesterne om deres måloppnåelse – dette gjelder både bemanning og andre resultatkrav.

Behov for effektiviseringstiltak

Forventningene til utviklingen i budsjettene kommende år gjør at politiet allerede i 2020 må planlegge og iverksette effektiviseringstiltak.

-I likhet med resten av offentlig sektor kommer politiet til å få strammere budsjetter i fremtiden. Det betyr et kontinuerlig fokus på god og effektiv drift framover på alle nivå i etaten. Arbeidet med å se på effektiviseringstiltak er i gang, men dette må vi komme tilbake til, kommenterer Bjørnland. Hun understreker imidlertid at antallet tjenestesteder skal opprettholdes.