Brannfarlig kreativitet
Brannfarlig kreativitet
FotoBjørn Kristensen

Arbeidslivskriminalitet
Totalt 33 virksomheter ble kontrollert av A-krim senteret, som er et samarbeid mellom Politi, Arbeidstilsynet, NAV, Skatt, Kemner og Toll.

Også El tilsynet, Statens vegvesen, Næringsetaten i Asker, Mattilsynet, Kemner i Asker og Bærum, Brann og redningsetaten i Asker og Bærum har deltatt i noen områder og bransjer.

Politiet har stengt to verksteder på grunn av ulovlig drift. Ett serveringssted ble stengt grunnet manglede serveringsbevilling. En "gjestetatovør" ble pågrepet og senere utvist for lengre tids ulovlig arbeid; ansvarlig virksomhet ble anmeldt for bruk av ulovlig arbeidskraft.  Tre personer ble bortvist fra arbeidssted frem til arbeidskontrakt foreligger grunnet mistanke om svart arbeid. Ytterligere 22 pålegg ble gitt til 19 ulike virksomheter for mangler og ulovligheter i forbindelse med el-sikkerhet, brannvern, markedsføring, utslippstillatelser, mattilsynets instrukser og videoovervåking.

Mattilsynet kontrollerte 9 serveringssteder hvorav 5 får "strekmunn" og 2 fikk bemerkninger og veiledning omkring driften.

Eltilsynet i Oslo deltok på 2 av kontrolldagene og av de 14 adressene de foretok kontroll av ble det avdekket omfattende og alvorlige avvik på 11. 3 anlegg ble helt eller delvis frakoblet og plombert. På flere anlegg ble det avdekket "Utstrakt ulovlig arbeide på det elektriske anlegget med brann og berøringsfare",  videre er det gjennomgående manglende vedlikehold og dårlige holdninger rundt sikkerhet for kunder, ansatte og tilstøtende virksomheter/ boliger.

Deltakende politi på kontrollene i Røyken og Hurum dokumenterte åpenbare feil og mangler på 8 av 16 adresser og sendte i i ettertid av kontrollen bekymringsmelding til de lokale eltilsynene. Her er det opprettet tilsynssak på samtlige innrapporterte. Det er kontrollører fra El-tilsynet i Oslo som har bistått politiet med utvidet kompetanse innenfor fagfeltet.

Politiet har også iverksatt akutte tiltak med hjemmel i politiloven på bakgrunn av funn gjort av El tilsynet. Dette inkluderer frakoplinger og destruksjon av farlige innretninger for å forebygge tap av liv eller alvorlig skade på eiendom.

Statens vegvesen har deltatt på alle kontroller av verksteder med kontrollører fra tilsynsgruppe i tillegg til teknisk inspektør. 4 foretak og personer er anmeldt for ulovlig verkstedsvirksomhet og 2 andre vil bli fulgt opp med utvidet systemtilsyn samt kontroll rundt tillatelser for "arbeid på hjul". Politiet frakoblet og plomberte dekkomleggingsutstyr på 2 av stedene etter innspill fra kontrollørene.

Oslo Kemnerkontor deltok på 3 av kontrolldagene og avdekket feil og mangler i forbindelse med bokføring av personalliste ved 16 virksomheter. Føring av personallistebok er et tiltak ment å forebygge skatte- og avgifts kriminalitet - såkalt svart arbeid. Oslo kemner utferdiger varsel om 154 rettsgebyr på tilsammen 180.488 kroner.

Kemner i Asker og Bærum deltok en av dagene og gir varsel om til sammen 4 gebyrer til 2 virksomheter.

Skatteetaten avdekket utdaterte og ikke godkjente kassaapparater på flere steder.

Arbeidstilsynet foretok kontroll i 25 av virksomhetene. 4 saker er enda under vurdering. Av de resterende ble de 15 virksomhetene gitt til sammen  49 pålegg. I 2 av disse fattet Arbeidstilsynet vedtak om stans av ulovlig/uforsvarlig innkvartering. Innkvarteringen fant sted i virksomhetens næringslokaler.

I en av piercing-virksomhetene ble det avdekket overvåkningskameraer inne på behandlingsrommene. Disse var stilt inn mot stol/bord hvor piercing utføres på forskjellige deler av kroppen. Grunnet uklarheter rundet disse ble de umiddelbart demontert av Politiet og forholdet er tatt opp med datatilsynet. Innehaver er gitt veiledning/ pålegg omkring eventuell gjenopptagelse av overvåkningen.

Asker og Bærum brannvesen avdekket ulovlig innkvartering i et industribygg som har pågått over flere år. Her var i tillegg rømningsvei blokkert og det var alvorlig berøringsfare på en eldre åpen elektrisk kobling i hodehøyde på "soverommet" 

Alle kjøretøy som har befunnet seg på områder tilhørende de ulovlige verkstedene er kontrolert opp mot Statens vegvesen sine registre og skilter tatt på de som er begjært avregistrert. Kjøretøyer som er ulovlig reparert ble i tillegg kalt inn for utvidet kontroll til biltilsynet.

Nav har grunnet taushetsplikt ikke anledning til å opplyse om resultater fra kontrollene.