- Vi tar kritikken fra Riksrevisjonen på største alvor, og startet allerede for et år siden på en utredning for å se på hvordan vi kan styrke sikkerhetsarbeidet og IKT-styringen i politiet ytterligere. Parallelt med dette har vi styrket kapasiteten på å overvåke og beskytte systemene våre samt oppgradert infrastruktur og IKT-utstyr i etaten og har kontinuerlig overvåkning av aktiviteten mot våre systemer, for å nevne noe, forteller politidirektør Benedicte Bjørnland.

I tillegg til denne utredningen har Boston Consulting Group (BCG), på oppdrag fra politidirektøren, evaluert etableringen av fellestjenestene i politiet - Politiets IKT-tjenester og Politiets fellestjenester. BCG-rapporten gir tydelige tilbakemeldinger på at det er nødvendig å forenkle dagens styringsmodell for IKT i politiet og  rydde i roller og ansvar mellom aktørene i modellen. Den peker også på at det er behov for å styrke  fagavdelingene i Politidirektoratet på digitalisering og utvikling, samt sikre en mer helhetlig prioritering av politiets digitaliseringsprosjekter sammen med en strammere prioritering av IKT-prosjektene. 

- Disse arbeidene gir oss verdifull kunnskap i prosessen med å jobbe frem en ny styringsmodell for IKT i politiet. I tillegg har politidirektoratets medarbeidere selv gjennomført en evaluering av Politidirektoratets virksomhetsutvikling som er et viktig bidrag inn i det videre arbeidet, forteller politidirektør Bjørnland.