Normalreaksjon for brudd på isolasjon eller karantene er forelegg på 20 000 kroner, eller fengsel i 15 dager. Politiets primære innsats er å redde liv og helse. I de aller fleste tilfellene vil veiledning om de aktuelle bestemmelsene være riktig fremgangsmåte, eventuelt med pålegg i medhold av politiloven § 5, jf. § 7 i tillegg.

- Det er en svært uvant situasjon for befolkningen, og det er ikke et mål for politi- og påtalemyndighet å straffe flest mulig i befolkningen. Det er imidlertid en alvorlig pågående situasjon i landet, hvor hver enkelt må forstå viktigheten av å innrette seg etter de føringer og bestemmelser som blir gitt av myndighetene for å verne befolkningen. Innlandet politidistrikt vil gi høy prioritet til disse sakene, sier Johan Martin Welhaven.

Adgangen til å straffeforfølge er gitt for å bidra til å redusere smittefaren og smittetakten for beskyttelse av befolkningen. Ved kjennskap til brudd på forskriften vil politiet benytte de virkemidler vi har for å forhindre, stanse pågående og forebygge nye straffbare forhold.

- En person er anmeldt for å ha hostet mot en ansatt på et kontor i Innlandet, samtidig som personen uttrykte at han hadde 100 % koronasmitte. Vedkommende ble pågrepet av politiet etter å ha forlatt kontoret. Han har vedtatt et forelegg på 10 000 kroner for overtredelse av straffeloven § 187, opplyser Welhaven.

Welhaven opplyser at i tillegg til straff for overtredelse av smittevernloven, kan straff for ikke å etterkomme politiets pålegg, hensynsløs, skremmende eller truende atferd bli brukt.

Det er vedtatt en rekke sentrale og lokale forskrifter i anledning pandemien. Forskriften som omhandler brudd på karantene og isolasjon samt brudd på opphold på fritidsbolig er her:

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2020-03-12-270