Soldater fra Heimevernet under en øvelse på Oslo lufthavn. NB: Forsvaret er ikke bevæpnet når de nå bistår politiet. Foto: Forsvaret/Torgeir Haugaard
Soldater fra Heimevernet under en øvelse på Oslo lufthavn. NB: Forsvaret er ikke bevæpnet når de nå bistår politiet. Foto: Forsvaret/Torgeir Haugaard

Mandag 16. mars ble det gjeninnført grensekontroll på indre Schengen-grense på Oslo lufthavn og på landegrensen mot Sverige. For å forsterke politiets kapasitet, ble det anmodet om bistand fra Forsvaret til å ivareta polisiære oppgaver knyttet til transport og ledsagelse av bortviste flypassasjerer, samt vakthold for å sikre overholdelse av karantenebestemmelsene.

Gjennom media har det nå blitt stilt spørsmål fra vekterbransjen om hvorfor ikke politiet kunne bedt om bistand fra permitterte sikkerhetskontrollører, i stedet for å be om bistand fra Forsvaret.

Det er klare retningslinjer for hvordan politiet skal gå frem når våre ressurser ikke er tilstrekkelige for å løse politioppdraget. Myndighetene har etablert en egen instruks (Bistandsinstruksen) som i klartekst sier at "i situasjoner der egne ressurser ikke antas å være tilstrekkelige eller tilgjengelige, skal politiet snarest vurdere å be Forsvaret om bistand etter de regler som følger av denne instruks".

Da politiet søndag 15. mars fikk oppdraget med å gjeninnføre grensekontroll, var Forsvaret allerede tilstede på lufthavnen, for å bistå Ullensaker kommune og Avinor i et helseoppdrag. Dermed var politiets primære forsterkningsressurs umiddelbart gripbar.

Bistandsinstruksen er gjenstand for øvelser der politiet og Forsvaret deltar. Det gjør at administrative forhold, og rutiner og systemer for gradert kommunikasjon og annen samhandling, er etablert, avklart og kjent. Rutiner for eventuell tildeling av begrenset politimyndighet er også avklart og ivaretatt, og nøkkelpersonell er sikkerhetsklarert.

Forsvaret er vårt primære valg om vi trenger bistand, og det har vi forholdt oss til i denne krisen. Det er ingen praksis for at sikkerhetskontrollører eller vektere gis begrenset politimyndighet i en slik situasjon.

Situasjonen ved Oslo lufthavn var innledningsvis krevende og uoversiktlig. Nå er trafikken sterkt redusert, og vi har god oversikt over situasjonen. Det gjør at bistanden fra Forsvaret allerede er kraftig nedskalert, og det gjøres fortløpende vurderinger av om den kan avvikles.

Øst politidistrikt er svært takknemlige for bistanden vi får og har fått fra Forsvaret, og vi retter en stor takk til mannskapene som bistår og har bistått oss i en krevende situasjon.

Les mer om instruks for Forsvarets bistand til politiet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediehenvendelser:
Pressevakt, stab for kommunikasjon: 488 66 885 (08-18)