I år svarte 83 prosent på undersøkelsen, dette er en økning på 12 prosentpoeng fra undersøkelsen i 2017.

— Vi er glade for at så mange medarbeidere har valgt å svare på hvordan de opplever arbeidshverdagen i etaten. Vi tar tilbakemeldingene på alvor, og vil fortsette å styrke det som er bra og videreutvikle det som må bli bedre, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Undersøkelsen viser at de fleste har det bra på jobb og at medarbeiderne er stolte av å jobbe i politiet. Majoriteten av medarbeidere identifiserer seg sterkt med samfunnsoppdraget.

Medarbeiderne rapporterer at samarbeidet med kollegaer kjennetegnes av gjensidig respekt, støtte og kunnskapsdeling.

Høy arbeidsbelastning

Samtidig rapporterer fortsatt mange om høy arbeidsbelastning, og gjennomføringsevnen vurderes lavere enn i 2017.  

— Det gjøres en stor innsats i hele politiet for å klare det daglige arbeidet i en krevende ressurssituasjon, samtidig som det innføres og etableres nye måter å jobbe på.  Endringstrykket i politiet har vært høyt, og det er nødvendig å tilpasse tiltakene bedre til de ressursene vi har, sier Bjørnland.

Arbeidet med å justere ambisjonsnivået og sikre mer realistiske gjennomføringsplaner startet i 2019, og vil fortsette i 2020-21.

God relasjon med nærmeste leder

Undersøkelsen viser en positiv utvikling og gode relasjoner med nærmeste leder.

— Det er positivt at mange medarbeidere rapporterer om en god relasjon med nærmeste leder, og enda bedre enn i 2017. Mange medarbeidere har stått, og står fortsatt i endring, og det er viktig at lederne er tilgjengelige og tett på. Lederutvikling har vært en viktig satsing i reformarbeidet, med ulike utviklingstiltak på alle nivåer, sier avdelingsdirektør HR og HMS i Politidirektoratet, Karin Aslaksen.

Vurderingen av øverste ledelse i etat, særorgan og distrikt kommer middels til lavt ut. Det antas å være en sammenheng mellom dette og innføring av politireformen.

— Vi vil fortsette å prioritere utvikling av god ledelse på alle nivåer i virksomheten, sier Aslaksen.

Lave vurderinger av politireformen

Undersøkelsen viser generelt lave vurderinger av politireformen, særlig reformens påvirkning på synlig og tilgjengelig politi. DFØ som nylig har evaluert reformen, setter skepsisen i sammenheng med politiets ressurssituasjon, og at mange ikke opplever at man klarer å være nok tilstede for befolkningen lokalt.

 - Å balansere hensynet til beredskap, behovet for sterke fagmiljøer og lokal tilstedeværelse er et arbeid som pågår løpende, og vi gjør justeringer underveis, sier Aslaksen.

Uønsket atferd

1,3 % av medarbeiderne i etaten oppgir at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Dette er en nedgang fra 2017.

— Ingen skal oppleve seksuell trakassering på jobb. Det er likevel positivt at det er en nedgang i denne type opplevelser. De siste årene er det jobbet systematisk i samarbeid med fagforeningene og vernetjenesten med flere tiltak for økt åpenhet, godt ytringsklima og god ledelse. Det er etablert kanaler for å si ifra, både anonymt og åpent. Vi oppfordrer medarbeidere til å si fra om ubehagelige opplevelser, sier Karin Aslaksen.

21 % av medarbeiderne i etaten oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold, og 11% av medarbeiderne har opplevd vold. Flertallet av disse er i forbindelse med pågripelser.

Rapport