– Politiet mener avkriminalisering vil gi økt risiko for økt bruk av narkotika i Norge. En generell avkriminalisering vil påvirke hele befolkningen, og ha konsekvenser for samfunnet som ikke er tilstrekkelig utredet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Rusreformutvalget leverte sin utredning 19. desember 2019. Politidirektoratet har avgitt et samlet høringssvar på vegne av politiet . 12 politidistrikter har avgitt høringssvar, i tillegg til Kripos, Politiets Utlendingsenhet, Politihøgskolen og Utrykningspolitiet.

Rusavhengige trenger bedre hjelp

I sitt høringssvar skriver politiet at det ikke er tilstrekkelig begrunnet at en avkriminalisering vil bidra til å oppnå målet om bedre hjelp og oppfølging til personer med rusavhengighet eller rusproblemer.

- Norge ligget høyt med hensyn til overdosedødsfall, og vi har en stor gruppe tunge rusavhengige som er svært syke og lever i sosial nød. Disse trenger bedre oppfølging og behandling. Vi mener dette kan og bør oppnås uten en generell avkriminalisering av narkotika, sier Bjørnland.

Politiet påpeker at det ligger et stort potensiale for videreutvikling innenfor rammen av dagens regulering, gjennom bruk av påtaledirektiv og økt bruk av alternative straffereaksjoner.

– Bekymret for ungdommen

Politiet mener utvalgets forslag vil gjøre det vanskeligere for samfunnet å forebygge overfor barn og unge, og hjelpe de som er i risikosonen.

– Jeg er bekymret for ungdommen. Utvalgets forslag vil gjøre det vanskeligere for samfunnet å komme i posisjon til å hjelpe barn og unge som er i risikosonen. Politiet mener at forebygging må være en bærebjelke i en rusreform. Og at det bør bygges videre på dagens etablerte samarbeid på tvers av sektorer for å forebygge rus og kriminalitet blant barn og unge, sier Bjørnland.

Politiet mener det er grunn til bekymring for signaleffekten en avkriminalisering vil gi særlig til de unge, og at dette kan senke terskelen for å eksperimentere med narkotiske stoffer.

Svekker bekjempelse av alvorlig kriminalitet

Politiet understreker at utvalgets forslag vil svekke politiets rolle for å avdekke bruk og besittelse av narkotika, og ha negative konsekvenser i politiets innsats for å bekjempe alvorlig og organisert kriminalitet.

– Pengestrømmen som genereres gjennom narkotikabruk utgjør livsnerven i de fleste kriminelle nettverk i Norge. Politiet mener at utvalgets forslag innebærer risiko for økt bruk av narkotika i Norge, noe som igjen vil gi økt risiko for større samfunnsproblemer knyttet til opprettholdelse av en svart økonomi og alvorlig, organisert kriminalitet. I tillegg vil forslaget svekke politiets muligheter for bekjempe denne kriminaliteten, sier politidirektøren.

Politiet anbefaler at det gjøres en mer helhetlig vurdering av konsekvenser for hele kriminalitetsfeltet, samt av konsekvenser for samfunnsøkonomien og samfunnssikkerheten, før det tas endelig stilling til modell for en fremtidig rusreform.

Fakta

  • Politiet støtter at rusavhengige må få bedre hjelp og oppfølging
  • Politiet fraråder forslaget om å avkriminalisere bruk og besittelse av alle typer narkotika for alle.
  • Dersom avkriminalisering likevel blir en realitet, vil politiet på det sterkeste fraråde at grenseverdiene for hvor mye narkotika det skal være straffritt å besitte settes så høyt som utvalget foreslår
  • Politiet mener utvalgets forslag vil gjøre det vanskeligere for samfunnet å komme i posisjon til å hjelpe barn og unge i risikosonen. Utvalget legger i liten grad vekt på det forebyggende formålet i politiets virksomhet
  • Politiet mener utvalgets forslag vil svekke politiets rolle som avdekker, og gi økt risiko for større samfunnsproblemer knyttet til alvorlig og organisert kriminalitet
  • Politiet mener utvalgets forslag kan bidra til å svekke politiets arbeid med blant annet trafikksikkerhet, utlendingsforvaltning og øvrige forvaltningsoppgaver (vandel, våpen, førerrett m.m.)
  • Samleside om rusreformen.