Illustrasjonsfoto: person med ryggen til i solnedgang
FotoPolitiet

KOM er et av tiltakene i myndighetenes arbeid mot menneskehandel, med en overordnet funksjon å være pådriver for tverretatlig samarbeid. KOM er administrativt underlagt Politidirektoratet og har et eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.

En av KOMs oppgaver er å utarbeide en årlig tilstandsrapport om situasjonen på menneskehandelsfeltet i Norge. Rapporten er ment å danne grunnlag for kunnskapsbaserte prioriteringer og mer målrettede tiltak, både for ansvarlige myndigheter og organisasjoner som skal forebygge og bekjempe menneskehandel, og bistå og beskytte ofrene.

I tilstandsrapporten for 2019 beskriver KOM at menneskehandelsfeltet i Norge er preget av et stort antall involverte offentlige etater og frivillige organisasjoner. Systemet for å bistå og beskytte ofre er til dels fragmentert og preget av "ad hoc" løsninger. Ivaretakelsen av ofre reiser ofte komplekse juridiske, sosiale og strukturelle utfordringer. Overordnet ser KOM behov for en styrket samordning mellom aktørene på feltet og en mer effektiv organisering av bistanden til antatte ofre. For å sikre rettighetene til ofre for menneskehandel, ivareta ofrene på en god måte, og legge til rette for mer effektiv straffeforfølging av bakpersoner, er det behov for å etablere et mer helhetlig system enn det vi har i dag.

I tilstandsrapporten for 2019 gir KOM kunnskap om:

  • utfordringer, satsinger og anbefalinger
  • gjennomførte tiltak for å bistå og beskytte antatte ofre for menneskehandel, ved temaene oppholdstillatelse, assistert retur, barnevernstiltak og bo- og oppfølgingstiltak
  • straffesaker om menneskehandel, ved anmeldelser, påtaleavgjørelser og dommer

Les hele rapporten og mer om menneskehandel, politiets arbeid og hjelpetiltak på politiet.no.

Utdrag fra rapporten om temaet straffesaker

Anmeldelser

I 2019 ble det registrert 36 anmeldelser for menneskehandel. 3 av de 36 anmeldelsene var for grov menneskehandel. I 3 av anmeldelsene var fornærmede under 18 år på gjerningstidspunktet. 9 av 12 politidistrikter har hatt anmeldte saker om menneskehandel i 2019.

Straffesaksbehandlingen

I 2019 var det 50 anmeldelser om menneskehandel som ble påtaleavgjort. Dette kan være anmeldelser fra tidligere år og er ikke nødvendigvis resultatet av de 36 anmeldelsene som ble registrert i 2019. I 13 av sakene ble det tatt ut tiltalebeslutning. De øvrige sakene ble henlagt eller henført under andre straffebestemmelser. I 2019 var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden fra anmeldelse frem til påtaleavgjørelse for oppklarte saker på 293 dager.

Dommer

I 2019 resulterte 4 ulike straffesaker i fellende dom for menneskehandel, 1 var lagmannsrettsdom og 3 tingrettsdommer. Alle dommene er rettskraftige og gjaldt utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål. I tillegg til de 4 dommene, resulterte 1 tingrettsdom fra 2019 i frifinnelse i lagmannsretten samme år (rettskraftig). Saken gjaldt utnyttelse til tvangsarbeid.

I 2020 pr. 1. tertial (30. april) resulterte 2 ulike straffesaker i fellende dom for menneskehandel, 1 var lagmannsrettsdom og 1 tingrettsdom. Lagmannsrettsdommen gjaldt utnyttelse av mindreårige til seksuelle formål (direktestrømming). Tingrettsdommen gjaldt utnyttelse til tvangsarbeid. Dommene er ikke rettskraftige.

Siden innføringen av straffebestemmelsen om menneskehandel i 2003, er det etter KOMs oversikt per 30. april 2020 avsagt totalt 51 fellende dommer. 48 av dommene er rettskraftige. 14 av straffesakene omfatter utnyttelse av mindreårige. 40 av straffesakene gjelder utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål, og 11 gjelder utnyttelse til tvangsarbeid eller tvangstjenester.