Motstridende resultatkrav utfordrer fortsatt politiets mulighet til måloppnåelse for alle krav samtidig. Dette gjelder spesielt krav innenfor politibemanning vs. økonomisk effektivisering samt gitt lokalisering vs. forventninger om lavere vekst i utgifter til eiendom, bygg og anlegg. Politiet vil ikke være i stand til å oppfylle resultatkrav på alle områder samtidig.

Økonomi

Politi- og lensmannsetatens prognose for 2020 viser regnskapsmessig balanse på etatsnivå, men et merforbruk for politidistriktene samlet. Politidistriktene utgjør omtrent 75 % av etatens driftsbudsjett. Et samlet merforbruk i disse enhetene er ikke bærekraftig over tid. En stram økonomi har gitt, og vil også i tiden fremover, behov for svært strenge prioriteringer. Politidirektøren har godkjent mandat for fase 1 av et flerårig effektiviseringsprogram som vil iverksettes før sommeren.

Bemanning

Politidekningen har falt fra 1,94 ved utgangen av 2019 til 1,92 per 1000 innbyggere ved utgangen av T1 2020. Dette er ekskludert de 135 årsverkene som er midlertidig ansatt i forbindelse med Covid-19-pandemien. Inkludert disse er måltallet ved T1 2020 1,95 per 1000 innbygger. Alle stillingene som er finansiert i 2020 er gitt med halvårsvirkning, og ansettelse i nye stillinger planlegges i andre halvår 2020. Dette betyr at politidekningen forventes å øke etter andre halvår, og målet om to politiårsverk pr. 1000 innbyggere gis høyest prioritet.

Risiko

Politiets kapasitet til drift og utvikling på kort sikt er påvirket av Covid-19-pandemien. På lengre sikt er det betydelig usikkerhet knyttet til pandemiens videre utvikling og de langsiktige konsekvensene. Når det gjelder risiko knyttet til måloppnåelse av de virksomhetsspesifikke målene, er denne totalt sett vurdert uendret siden 2019. Bakgrunnen for dette er at på overordnet nivå balanserer blant annet flere av de nylig iverksatte tiltakene ut økt risiko knyttet til pandemien.

2 pr 1000

Regjeringen er tydelig på at målet om to politifolk per tusen innbyggere skal nås innen utgangen av 2020.
-Vi skal gjøre det vi kan for å imøtekomme kravet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Kravet om nå 2 per 1000 er beskrevet i "Politimeldingen – et politi for fremtiden", som ble lagt fram i slutten av juni. Hun minner samtidig om at politiet har fått store ressurser de senere årene, både i rene penger og i antallet ansatte.
– Denne ressurstilførelsen har vært nødvendig og den er vi svært glad for. Regjeringen er nå imidlertid tydelig på at denne økningen verken kan eller skal fortsette, sier Bjørnland.

Les rapporten her