Av Astrid E. Nilsen, politimester i Troms

Et av forslagene som nå er på politimesterens bord, er felles namsfogd i Troms.

De fleste av innbyggerne har ikke kontakt med namsmannen, så det kan være greit med en kort forklaring. Namsmannen hovedoppgaver er å sørge for at lovlige pengekrav blir betalt. Hvis en person skylder penger, og ikke gjør opp for seg, kan namsmannen inndrive kravet med tvang eller gjennomføre tvangssalg. Namsmannen er også sekretær for forliksrådet, som løser konflikter eller tvister gjennom megling. Hvis du har varige problemer med å betale gjelden din, og ikke får gjort frivillige avtaler om nedbetaling med dem du skylder penger, kan du få hjelp til å få kontroll på økonomien din ved søke namsmannen om offentlig gjeldsordning. Namsmannen overleverer i tillegg kjennelser og innkallinger til rettsmøter.

Måten vi utfører oppgaver og tilbyr tjenester på, er i endring. Kommunikasjonen mellom namsmannen og brukerne vil bli mer digital, og oppgaver som før måtte gjøres manuelt, kan fremover løses digitalt. For partene blir det enklere å utveksle opplysninger. Dette gir effektiviseringsgevinster som både publikum og vi vil tjene på. For vår del handler det også om å tilpasse drifta til en ny, digitalisert hverdag.

Troms politidistrikt er i dag organisert med fem namsdistrikt, med fire namsmenn (Nord-Troms, Midt-Troms, Finnsnes og Harstad) og én namsfogd (Tromsø og Karlsøy). Denne organiseringa, med fem uavhengige namsdistrikt, innebærer at hver namsmann/namsfogd har fullt ansvar for egen portefølje. Dette gir noen lovmessige begrensninger i muligheten for samarbeid på tvers av namsmannsdistriktene.

Ved sammenslåing til ett namsdistrikt vil alle oppgaver knyttet til sivil rettspleie ledes av en felles namsfogd. Ingen saker vil være geografisk knyttet til en lokasjon, men alle saksbehandlere vil kunne jobbe med samme portefølje innenfor Troms politidistrikt. Dette vil sikre at vi behandler eldste sak først og at saksmengden fordeles mer likt blant saksbehandlerne. Namsfogden vil videre være kompetent til å behandle alle saker knyttet til Troms politidistrikt, i motsetning til dagens situasjon, hvor saker må flyttes mellom namsdistriktene dersom saksøkte/innklagde/mottaker flytter bosted eller begjæringen er sendt til feil namsdistrikt. I vår egen utredning ser vi også at brukere kan bli kasteballer når vi opererer med flere namsdistrikt, uten en helhetlig løsning for innbyggerne våre. Medarbeiderne kan være spredt på alle lokasjonene, men det er ikke avgjørende for sammenslåingen at alle oppgaver løses på alle lokasjoner. Noen oppgaver som ikke er geografisk betinget, trenger ikke løses fra alle lokasjonene. Det vil likevel være naturlig at oppgaver med større grad av geografisk tilknytning, som for eksempel uteoppdrag, løses fra den lokasjonen som er geografisk nærmest.

Forslaget om én namsfogd innebærer at saksbehandlingen på Setermoen og Finnsnes samlokaliseres på Finnsnes. Det betyr at sivil rettspleie utføres fra følgende fire lokasjoner: Tromsø, Harstad, Finnsnes og Storslett. I tillegg anbefales det at enkelte oppgaver samles på en eller to lokasjoner.

Som innbygger vil du ha tilgang på de samme tjenestene som før, men de som utfører oppgavene, vil være plassert på fire steder, og ikke på fem som i dag. Dette vil totalt sett gi oss et sterkere fagmiljø og stordriftsfordeler.

Vi mener en felles namsfogd gir fordeler for deg som bruker: kortere saksbehandlingstid, likebehandling og høyere kvalitet. For vår del gir det stordriftsfordeler og en organisasjon som er tilpasset digitalisering av tjenestene. Jeg har derfor sendt et forslag om én felles namsfogd i Troms politidistrikt på høring til kommunene i politidistriktet. Fristen for å komme med uttalelser er 30. september.