UTTRANSPORTSTATISTIKK FØRSTE HALVÅR 2020

Som følge av bortvisninger av smittevernhensyn har det hittil i år vært en 23 prosents økning i antallet returer totalt. Samtidig har det vært færre returer av personer med avslag etter søknad om asyl og etter Dublin-forordningen. Bakgrunnen for dette er særlig innreiserestriksjoner i en rekke land og kansellerte flyvninger.

– Returarbeidet har vært svært krevende etter utbruddet av korona-pandemien og vi regner med at det vil være det også fremover, forteller fungerende sjef PU Marianne Jakobsen.

– Vi ser at flere land letter på restriksjoner og at enkelte ruteflyvninger har startet opp igjen. Vi ser derfor fortløpende på muligheter til å gjenoppta vårt ordinære returarbeid, legger hun til.

Midlertidig stans

PU stanset 16. mars midlertidig alle ledsagede uttransporter av personer uten lovlig opphold.

En ledsaget uttransport er en retur der tjenestepersoner fra politiet følger med. Årsaken til dette kan være krav fra transitt- eller mottakerland, eller at ledsagelse er nødvendig for å ivareta sikkerheten.

– Det er selvfølgelig ikke ønskelig at ledsagede returer er satt på vent på grunn av korona-pandemien, men det er verdt å understreke at det generelt er få personer med ulovlig opphold i Norge, sier Jakobsen.

Hun legger til at når krav om karantene endres i Europa vil det bli lettere å gjennomføre returer, fordi politiets tjenestepersoner ikke får karantene ved retur til Norge.

Uledsagede returer

Det har i perioden etter den midlertidige stansen av ledsagede returer, blitt gjennomført noen uledsagede tvangsreturer. En uledsaget retur betyr at ingen tjenestepersoner fra politiet følger med utlendingen på flyvningen.

Personer kan uttransporteres uledsaget dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig, og ledsagelse fra politiet heller ikke er påbudt i regelverk eller kreves av transitt- eller mottakerlandet.

Utvalgte tall

  • Per 8. juli har politiet registrert returer av 1478 personer som har blitt ilagt bortvisningsvedtak i henhold til smittevernloven. Antallet utgjør 59 prosent av alle returer i første halvår. De aller fleste ble returnert til Sverige.

  • Av de uttransporterte i første halvår var 73 i kategorien avslag asyl, 2376 i kategorien bort- og utviste og 67 i kategorien Dublin/trygt tredjeland. 473 av personene var straffede, noe som vil si 19 prosent av alle returnerte.

  • 26 prosent av de uttransporterte straffede er borgere av Romania, 13 prosent av Polen og 10 prosent av Litauen. Ca. 96 prosent av de uttransporterte straffede er å finne i kategorien bort- og utviste.

  • I første halvår i år uttransporterte politiet 2516 personer fra Norge. Dette er en økning på 468 personer (23 prosent) fra første halvår i fjor.

  • Politiets måltall for returer i 2020 er 4280, og etter første halvår er 59 prosent av måltallet oppnådd når vi regner med bortvisninger etter smittevernlovgivningen.

  • Totalt 66 mindreårige ble uttransportert i løpet av første halvår i år. Det er 17 færre enn første halvår i fjor.
     
  • Av destinasjoner, har det i første halvår blitt uttransportert flest til Sverige (1378), Romania (180), Russland (87), Polen (79), Litauen (68), Ukraina (57), Italia (56), Tyskland (46), Danmark (44) og Storbritannia (37).

  • Av nasjonaliteter, har det i årets fire første måneder blitt uttransportert flest borgere av Sverige (520), Romania (340), Polen (177), Russland (101), Litauen (99), Syria (86), Ukraina (78), Irak (59), Somalia (53) og Afghanistan (51).

Det tas forbehold om endringer i tallene som følge av forventede etterregistreringer.