Gult elektrosjokkvåpen holdt av en politibetjent.
Illustrasjonsfoto: Politiet

I løpet av andre kvartal av prøveprosjektets andre år er elektrosjokkvåpen blitt avfyrt åtte ganger, og det er truet med å bruke det åtte ganger. Totalt gjennom de to første kvartalene er elektrosjokkvåpen brukt 24 ganger, og truet med 20 ganger.

– Bruk og trussel om bruk er redusert sammenlignet med første kvartal, og er noenlunde på det nivået det var i snitt pr. kvartal i utprøvingens første år. I andre kvartal var det ett tilfelle av drivstøt.

Også i dette kvartalet ser vi at tilfellene der elektrosjokkvåpen blir brukt var krevende situasjoner der voldsanvendelse og/eller voldspotensial var til stede og patruljene har brukt elektrosjokkvåpen for å stanse dette, sier Kjetil Lussand, prosjektleder for prøveprosjekt elektrosjokkvåpen (ESV)

– I underkant av halvparten av hendelsene der elektrosjokkvåpen ble brukt, var politiet også bevæpnet med skytevåpen, sier Lussand. Han baserer seg på informasjon rapportert inn fra de fire distriktene som deltar i utprøvingen: Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo.

Grafer som viser bruk av elektrosjokkvåpen i andre kvartal 2020.
Oversikt over bruk og trusler om bruk pr 30.6.20, fordelt på politidistrikter. Drivstøt er ført som "Bruk av ESV" i statistikken for politidistriktene, i tillegg til at de er ført i kategorien "Drivstøt" for å skille dem ut.
FotoPolitiet

Én skade meldt inn

Én person ble skadet som følge av politiets bruk av elektrosjokkvåpen. Tilfellet skjedde i Troms politidistrikt i april. Personen måtte fremstilles for lege for å ta ut en pil som satt i en finger, som patruljen ikke ville fjerne selv. Personen ble av helsepersonell kategorisert som lettere skadet. 

Ett tilfelle av drivstøt

Drivstøt er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres. Smerten som påføres på denne måten er intens, men lokal, og effekten er således annerledes enn ved ordinær avfyring når pilene skytes ut fra våpenet. Politidirektoratet ønsker minimal bruk av drivstøt, og er på linje med blant andre Amnesty International, som mener drivstøt kan være problematisk sett i lys av bestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

– Tilfellet av drivstøt skjedde i en situasjon der politiet hadde behov for å gjenvinne kontroll og der andre maktmidler ble vurdert å være utilstrekkelige og uhensiktsmessige, samt at bruken ble vurdert å være strengt nødvendig sier Lussand. (Se faktaboks for detaljer om hendelsen)

Fakta: Om prosjektet

Tjenestepersoner fra de fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo deltar i et prosjekt med utprøving av elektrosjokkvåpen. Hensikten er at Politidirektoratet skal kunne gi en kunnskapsbasert anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om eventuell innføring av elektrosjokkvåpen i norsk politi.

Evaluering av prosjektet

Evalueringen av prosjektet gjennomføres av en ekstern forskningsinstitusjon, Umeå universitet i Sverige. Forskningsinstitusjonen følger prosjektet og forsøker å kartlegge alle konsekvenser av en eventuell innføring av elektrosjokkvåpen som maktmiddel i norsk politi.

Distriktsvise ulikheter

Omfang av bruk og trusler om bruk av elektrosjokkvåpen varierer mellom politidistriktene. Distriktene som deltar i prøveprosjektet er valgt ut på bakgrunn av sin ulikhet, og bruken av elektrosjokkvåpen kan derfor ikke sammenlignes på tvers. Utprøvingsområdene er valgt for i størst mulig grad å fange opp variasjoner i geografi, befolkningstetthet, demografi og klima, samt forskjeller i kriminalitetsutfordringer. Oslo politidistrikt skiller seg fra de andre prøvedistriktene ved at det i Oslo kun er tjenestepersoner ved Beredskapstroppen som er utstyrt med elektrosjokkvåpen. Oppdragsmengde og oppdragstype for disse er annerledes enn for de vanlige politipatruljene.

APRIL:

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger:

Under en trafikkontroll unnlot et kjøretøy å stanse, og forsøkte å stikke fra politiet. Etter en bilforfølgelse stakk personen av fra kjøretøyet til fots. Innsatspersonellet opptok forfølgelse til fots og tok etter hvert igjen personen som hadde tatt seg tilbake mot kjøretøyet. Innsatspersonellet fryktet at personen skulle fortsette kjøringen. Vedkommende etterkom ikke pålegg gitt av politiet og ble skutt med elektrosjokkvåpen og pågrepet. Etter pågripelsen ble personen fremstilt for legevakten og ble konkludert skadefri. Politiet var ikke bevæpnet ved denne hendelsen. 

Troms politidistrikt, Tromsø

Politiet rykket ut med flere patruljer etter en melding om innbrudd. På vei til stedet ble det opplyst til patruljene at en person løpte etter en annen person, og at personen som ble jaget var skadet. Framme på stedet observerte patruljene at gjerningspersonen var bevæpnet med kniver i begge hender. Personen etterkom ikke påleggene eller advarslene om maktbruk fra innsatspersonellet, og ble skutt flere ganger med elektrosjokkvåpen, både uten effekt og etter hvert med effekt. I tillegg blir maktmidlene batong og pepperspray brukt for å få kontroll på gjerningspersonen, som etter hvert blir pågrepet. Forut for politiets ankomst hadde gjerningsperson tatt seg inn i et boligkompleks og umotivert gått til angrep på en vilkårlig person med kniv og øks, som flyktet skadet i hodet og i en arm. Gjerningspersonen ble fremstilt for helsevesenet etter pågripelsen og måtte ha helsehjelp for skader påført under pågripelsen, herunder fjerne en pil fra elektrosjokkvåpenet som satt i en finger. Personen ble kategorisert som lettere skadet. Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen ved denne hendelsen. 

Oslo politidistrikt, Oslo/Beredskapstroppen

Politiet fikk melding via AMK om en person som ønsket å ta sitt eget liv ved hjelp av kniv. På stedet observerte de personen bevæpnet med kniv og innledet forhandlinger med personen. Vedkommende var utagerende og hadde allerede påført seg selv skader, og uttrykte et sterkt ønske om å bli skutt og drept av politiet. Personen var i perioder truende verbalt og i handling. Personen ble skutt med elektrosjokkvåpen uten full effekt, men nok til at patruljene kunne ta kontroll på personen.

Personen ble overlatt helsevesenet for videre oppfølgning, herunder behandling av de selvpåførte skadene og videre psykisk helsehjelp. Personen ble ikke skadet som følge av politiets inngripen. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Øst politidistrikt, Ullensaker

Politiet ble tilkalt til en behandlingsinstitusjon der en person truet med å ta sitt eget liv, og som var i besittelse av en kniv som ble holdt mot egen hals. Framme på stedet opprettet patruljene dialog med personen samtidig som de sikret øvrige beboere og ansatte. Personen uttrykte klart at dersom politiet forsøkte å nærme seg vedkommende ville personen stikke politiet med kniven. Etter lengre tids forhandling gikk personen mot politiet uten å etterkomme de påleggene som ble gitt. Vedkommende ble skutt med elektrosjokkvåpen og tatt kontroll på.

Personen ble overlatt helsevesenet for videre oppfølgning.  Personen ble ikke skadet som følge av politiets inngripen. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

MAI:

Troms politidistrikt, Tromsø

Politiet bistod helsevesenet med transport av en person som skulle innlegges på sykehus. Under transporten utagerte personen og framme ved sykehuset anmodet sykehuspersonalet om at patruljen bistod med vakthold helt inn på avdelingen. Personen truet og forsøkte å utøve vold mot en sykehusansatt, deretter gikk vedkommende til angrep på en polititjenesteperson ved å slå vedkommende i ansiktet. Personen ble skutt med elektrosjokkvåpen men en opplevde bare delvis effekt ved dette. For å få kontroll på situasjonen ble personen påført et drivstøt på tre sekunder. Politiet fikk gjenopprettet kontroll på personen etter dette. Personen ble overlatt helsevesenet for videre oppfølgning, og var skadefri etter hendelsen. Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger

Politiet ble tilkalt til et forhold der en person hadde gjort omfattende skadeverk på egen boenhet tilknyttet en behandlingsinstitusjon. Personen var utagerende og var truende mot betjeningen. Personen var kjent av politiet med omfattende tidligere voldshistorikk. Framme på stedet forsøkte patruljene å opprette dialog med personen, uten at dette gav nevneverdig positiv utvikling. Personen opprettholdt og forsterket sin truende aktivitet, og hadde gjort forberedelser og mottiltak mot eventuell inngripen fra politiets side. Andre mildere maktmidler ble forsøkt brukt uten effekt, og personen ble skutt med elektrosjokkvåpen og pågrepet. Personen ble ikke skadet som følge av bruk av elektrosjokkvåpen. Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen på oppdraget. 

JUNI:

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger

Politiet fikk melding om person som hadde kuttet seg selv med skarp gjenstand i hensikt å ta livet sitt. I samråd med lege ble det besluttet at vedkommende måtte tas kontroll på svært raskt for å kunne gi nødvendig helsehjelp. Ved ankomst til personens oppholdssted kom personen mot politiet med øks og vedkommende ble skutt med elektrosjokkvåpen. Personen ble tatt kontroll på og kjørt til sykehus for videre oppfølgning av helsevesenet. Personen fikk ikke ytterligere skader som følge av bruken av elektrosjokkvåpen. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Sør-Vest politidistrikt, Haugesund

Politiet rykket ut til melding om husbråk og skadeverk i en privat leilighet. Ved ankomst på åstedet kom personen mot patruljen og etterkom ikke påleggene gitt av politiet. Vedkommende gjorde utfall mot patruljemannskapene og ble skutt med elektrosjokkvåpen. Politiet pågrep vedkommende, som deretter ble fremstilt for lege. Personen ble ikke skadet som følge av bruk av elektrosjokkvåpen. Politiet var ikke bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.