Det er fortsatt unntak for:
a) Alle utenlandske besetningsmedlemmer som er bosatt i Norge
b) Alle besetningsmedlemmer som er EU/EØS-borgere og som jobber på et norsk registrert skip

Beslutningen er forlenget til 01.06.21, og er hjemlet i lov om utlendinger § 16 jf forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 4-19 femte ledd.

Beslutningen innebærer at utenlandske besetningsmedlemmer som nektes landlov ikke har lov til å forlate kaiområdet. Det vil si at de kan oppholde seg på kaien ved nødvendig lasting, lossing eller annet arbeid relatert til skipet ved kai.

Dette gjelder både private og offentlige kaianlegg i Troms politidistrikt.

  • Koronaviruset