Beslutningen gjelder til og med 10.02.21, og er hjemlet i lov om utlendinger § 16 jf forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 4-19 femte ledd.

Beslutningen innebærer at besetningsmedlemmer som er tredjelandsborgere (de som ikke er EØS-borgere) og som reiser i Norge på sjømanns-ID ikke har lov til å forlate kaiområdet.

Det vil si at de kan oppholde seg på kaien ved nødvendig lasting, lossing eller annet arbeid relatert til skipet ved kai.

Dette gjelder både private og offentlige kaianlegg i Troms politidistrikt.

 

  • Koronaviruset