Bakgrunnen for nedbemanningsprosessen var færre oppgaver og dermed reduserte budsjetter.

Totalt 142 ansatte har sluttet i PU som følge av nedbemanningsprosessen, og det er kun sivilt ansatte som har vært omfattet.

– Mandatet har vært å unngå oppsigelser i størst mulig grad. Vi har klart å unngå oppsigelser, og det er vi fornøyd med. Vi vet likevel at denne prosessen har vært tung for mange involverte, og den har pågått over lang tid, sier sjef PU Arne Jørgen Olafsen.

Han legger til at nedbemanningsprosessen i PU er den første av dette omfanget i politi- og lensmannsetaten, og sier at han derfor er takknemlig for et godt samarbeid med Politidirektoratet. Fagforeningene og vernetjenesten har også vært viktige samarbeidspartnere i løpet av prosessen.

Bakgrunn

Etter dialog med Politidirektoratet og fagforeningene vedtok PU en ny bemanningsplan med 555 ansatte. Nedbemanningsprosessen har tatt utgangspunkt i dette antallet.

Kriteriene for nedbemanningen ble vedtatt 26. september 2019 på IDF-møte (Informasjon, Drøfting, Forhandling) på etatsnivå mellom Politidirektoratet og de sentrale fagforeningene.

Kriteriene dannet grunnlag for å regne ut poeng for hver enkelt ansatt på grunnlag av deres innsendte dokumentasjon.

Fristen i PU for kartlegging av alle ansatte var i midten av november i fjor. Kriteriene man ble kartlagt i forhold til var kompetanse, arbeidserfaring og vektige sosiale hensyn.

Samtaler

PUs HR-stab har gjennomført nærmere 100 samtaler med berørte ansatte der tema har vært poengberegning, vurdering av ny plassering i organisasjonen og overtallighet.

– Prosessen har blitt forsinket fordi det i mange tilfeller har fremkommet ny dokumentasjon i samtalene som har ført til endringer underveis. I tillegg har korona-situasjonen medført noen forsinkelser, sier personalsjef i PU Kristin Fiksdal Eide.

Sluttvederlag

Totalt 65 personer har inngått avtale om sluttvederlag. Nesten alle som har inngått avtale har søkt om og fått støtte til kurs og/eller etter- og videreutdanning.

I fase 1 ble inngåelse av avtale om sluttvederlag basert på frivillighet i gruppen av overtallige. I fase 2 var utgangspunktet at ansatte skulle være funnet overtallige på grunnlag av de vedtatte kriteriene for å få tilbud om sluttvederlag.

PU har fulgt statens avtaleverk om sluttvederlag. Inngåelse av avtale om sluttvederlag innebærer at ansatte selv sier opp sin stilling.

Statens avtale om sluttvederlag innebærer at ansatte får én månedslønn per antall år i staten, men at man minimum får seks måneder med lønn og maksimalt 24 måneder.

Nye stillinger i etaten

Totalt 77 ansatte har fått ny stilling i etaten.

– Flere av de ansatte som har fått ny stilling i etaten har gitt tilbakemelding om at de trives i sine nye stillinger, og er fornøyd med å få fortsette i politiet. Politidirektoratet har organisert arbeidet med å finne ledige stillinger i etaten, og dette arbeidet har vi satt stor pris på, sier Fiksdal Eide.