Dette er første dom i Agder for overgrep via livestream.

Hovedforhandling i saken var først berammet til 9. mars 2020, men måtte utsettes som følge av korona-pandemien. Hovedforhandling ble omberammet og avholdt over fem rettsdager fra 24. august 2020. Tiltalte møtte i retten og erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Dommen er forkynt for tiltalte som har bedt om betenkningstid.

Saken mot tiltalte startet etter at hans navn dukket opp i forbindelse med etterforskning av en annen person i Møre og Romsdal politidistrikt. Det ble opprettet sak mot tiltalte ved Møre og Romsdal politidistrikt 16. mars 2017. Da hadde tiltalte status som mistenkt. Saken ble sendt videre til Agder politidistrikt dagen etter.

Saken har blitt etterforsket av en egen innsatsgruppe i Agder politidistrikt, omtalt som "Operasjon Pandora", som var rettet særlig mot nettovergrep. En av de to første sakene som da ble prioritert av denne gruppen var saken mot tiltalte. Tiltalen er omfattende og strekker seg over et tidsrom fra mars 2013 til januar 2017. Tiltalte har erkjent samtlige forhold i tiltalen.

Retten fremhever i dommen at saken fremstår som svært alvorlig både i art og omfang. Retten finner grunn til å framheve at strafferammen er inntil 21 års fengsel for fire av de forholdene som tiltalte nå blir domfelt for.

Det dreier seg om fem tilfeller av fullbyrdede seksuelle overgrep mot barn, hvorav tre av disse gjelder kvalifisert seksuell omgang som anses som samleie. Ytterligere to fullbyrdede overgrep via livestream, grenser opp mot seksuell omgang. I tillegg er det tale om 14 tilfeller av forsøk på livestream av seksuelle overgrep. Bestillingene fra tiltalte gjelder svært alvorlige overgrep, hvor det gjennomgående er anmodet om seksuelle handlinger som, om de hadde blitt gjennomført, kunne kvalifisert til samleie etter lovens definisjon.

Generelt bemerkes at nettovergrep ikke vurderes mildere enn om tiltalte selv deltar fysisk i overgrepet. Retten fremhever også at tiltalte i forhold til nettovergrepene dømmes som medvirker. Han er imidlertid på mange måter en hovedmann ved det straffbare forholdet, ved at det er han som bestiller og betaler for overgrepene.

Aktor, statsadvokat Beate Rullestad-Jansen, har tatt utgangspunkt i et straffenivå på om lag 14-15 års fengsel. Etter rettens vurdering ligger utgangspunktet på 15 år. I formildende retning vektlegger retten at tiltalte har tilstått de forhold han nå blir straffet for. Retten tar derfor utgangspunkt i et fradrag for erkjennelse på drøyt 10 prosent. Forsvarer har gjort gjeldende at tiltalte må ha fradrag i straffen under henvisning til lang saksbehandlingstid og såkalt liggetid. Retten deler ikke forsvarers synspunkt om at perioden fra sak ble opprettet i mars 2017 til etterforskning ble påbegynt på nyåret 2018 representerer liggetid.

Retten kom etter en samlet vurdering fram til at det er grunnlag for å sette straffen til fengsel i 13 år. Tiltalte tilkommer fradrag for 115 dager i utholdt varetekt. Dommen er enstemmig.