Forslaget innebærer en styrking av bredden i politiets oppgaveportefølje, med blant annet mer midler til å styrke lokale tilstedeværelse, opprettholde økt kapasitet i påtalemyndigheten og innenfor forvaltningsoppgaver, og bekjempelse av hatkriminalitet. I tillegg styrkes nasjonal beredskap gjennom ekstra midler til opplæring og trening av politidistriktenes innsatspersonell ved politiets nasjonale beredskapssenter.

478 millioner for å legge til rette for et mer tilgjengelig politi

Det foreslås en varig bevilgningsøkning på 478 millioner som på sikt skal gå til å styrke de geografiske driftsenhetene i politidistriktene.

-Det er svært gledelig at vi får midler til å opprettholde bemanningen i politiet i 2021. Det er avgjørende for at vi skal evne å sette politiet i bedre stand til å innfri ambisjoner og forventninger fra publikum, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Økt kapasitet i påtalemyndigheten og forvaltningsoppgaver

Det foreslås å videreføre bevilgningene til økt kapasitet innenfor påtalemyndigheten og namsmannen fra revidert nasjonalbudsjett 2020. For 2021 er det foreslått 39 millioner til økt kapasitet i påtalemyndigheten (varig økning) og 42 millioner til namsmannen.

26 millioner til samtrening ved politiets nasjonale beredskapssenter

I 2021 foreslås det å bevilge 26 millioner til opplæring og trening av politidistriktenes innsatspersonell ved politiets nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud. Dette er en viktig investering i politiets samlede beredskap, som vil føre til kompetanseheving i samtlige politidistrikt.

-Trening av våre medarbeidere og våre arbeidsmetoder er nødvendig for at vi skal kunne holde følge med den utviklingen som skjer. På det nye senteret vil det tilrettelegges for kompetanseheving av ansatte i politiet, uavhengig av distrikttilhørighet. Dette vil være et stort løft for politiet, og det er derfor gledelig at det bevilges mer penger til dette, kommenterer Bjørnland.

Krav til besparelser

Til neste år legges det opp til at politi- og lensmannsetaten skal spare inn 93 millioner på avbyråkratisering- og effektivitetsreform. I tillegg er det krav om gevinstuttak som følge av nærpolitireformen på 53 millioner.

-Selv om vi er glade for tilleggsbevilgningene som kommer politiets vei i 2021, er det viktig å minne om at norsk politi står foran en krevende økonomisk situasjon i tiden som kommer. Etaten må prioritere arbeidet med å effektivisere sin virksomhet for at vi skal evne å balansere våre budsjetter på en god måte. Dette arbeidet vil intensiveres i 2021, og vil være avgjørende for den økonomiske situasjonen i politiet framover, kommenterer Bjørnland.

Politidirektoratet vil nå gå mer detaljert inn i budsjettet.