Forliksrådet er første instans i det norske rettssystemet, og hjelper til med å løse tvister gjennom megling. Privatpersoner kan nå sende inn forliksklager, svare på en forliksklage eller kontakte forliksrådet om en sak digitalt.

- Mer tilgjengelige tjenester gjør det enklere å følge opp sin egen sak. Målet er bedre rettsikkerhet og flere som får sakene sine behandlet riktig i første instans, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Publikumsløsningen vil bli utvidet med tjenester for utleggsforretninger. På sikt vil den også åpnes opp for virksomheter. Publikum som ikke ønsker å henvende seg til forliksrådet digitalt, kan gjøre det som før.

Løsningen er tilgjengelig på politiet.no/forliksklage

Digitalisering av brev

 Med et volum på ca. 450.000 utleggssaker og 92 000 forlikssaker i året, sender namsmannen og forliksrådet store mengder brev hver dag. Disse skal nå digitaliseres og sendes til personer med digital postkasse. Av brevene som er digitalisert til nå, sendes 60 prosent elektronisk.

- Med den nye publikumsløsningen og digital utsendelse av brev, reduseres kostnadene til porto og skanning. Det går også med mindre tid til registrering av nye saker, noe som på sikt også reduserer saksbehandlingstiden, sier Håkon Skulstad.

Digitalisering av namsmannen

Digitalisering av namsmannen er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten og Politidirektoratet og skal levere:

  • En ny publikumstjeneste for forliks- og utleggsaker, kalt Mine saker
  • Digital utsendelse av brev fra namsmannen til privatpersoner med digital postkasse (e-Boks eller digiboks) og til virksomheter i Altinn.
  • En sikker portal hvor forliksrådsdommere skal lese, skrive og signere dommer.
  • Løsningene er testet ut i flere politidistrikter
  • Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2020.