Politidistriktenes samlede innsats gjør at politiet innfrir de nasjonale kravene for andre tertial. De nasjonale resultatene er litt bedre i alle de tre tettstedskategoriene sammenlignet med første tertial 2020. Det er størst forbedring i tettstedskategorien med færre enn 2000 innbyggere. Her er forbedringen i responstid nesten 2 minutter (fra nærmere 32 minutter til 30 min).

-Politiet skal komme raskt når publikum har akutt behov for hjelp, og vi jobber målrettet med å innfri kravene som er satt. Det er gledelig at vi på nasjonalt nivå innfrir kravene til responstid, kommenterer Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet.

Forskjeller mellom politidistriktene

Selv om kravene nås samlet nasjonalt, er det noen ulikheter mellom politidistriktene. Fire av politidistriktene innfrir kravet i alle de tre tettstedskategoriene. Åtte politidistrikt innfrir kravet i en av de tre tettstedskategorier. I denne tabellen kan du se resultatene fordelt på politidistrikt og tettstedskategori.

Ulike krav til responstid

Politiet opererer med tre ulike tettstedskategorier når kravene til responstid defineres, og det er stilt ulike krav til responstid ut fra hvor oppdragene skjer.

På steder med over 20 000 innbyggere ble det til sammen registrert 6 188 hasteoppdrag i 2. tertial 2020. Kravet er at responstiden skal være 11 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene. Resultatene viser at politiet brukte 11 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene.

I tettsteder med mellom 2000 og 19 999 innbyggere ble det til sammen registrert 1 898 hasteoppdrag i 2. tertial. Kravet i disse områdene er at responstiden skal være 19 minutter eller bedre for 80 prosent av hasteoppdragene. Resultatene viser at politiet brukte 19 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene.

I områder med under 2000 innbyggere, ble det registrert til sammen 4 630 hasteoppdrag i 2. tertial. Kravet i disse områdene er at responstiden skal være 30 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene. Resultatene viser at politiet hadde en responstid på 30 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene.

Fakta om responstid

  • Responstid er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til politiet er på stedet.
  • Det er stilt krav til responstid kun for ekstraordinære hendelser og/eller hendelser der liv er direkte truet, eller det av andre grunner er påkrevd med umiddelbar respons fra politiet. Dette omtales som hasteoppdrag.
  • Politiet stiller krav til 80 prosentil, dvs. at politiet i 80 prosent av hasteoppdragene skal være fremme innen den tiden kravet tilsier eller raskere.
  • Med utgangspunkt i tettstedsdefinisjonene til SSB er det stilt ulike krav til responstid i tre ulike tettstedskategorier.
  • Hasteoppdragene har de siste årene utgjort rundt to-tre prosent av alle politiets oppdrag.