Politiet ønsker å være tydelig til stede i alle bydelene, særlig med forebyggende politipatruljer. Politiet har økt ressursinnsatsen betydelig i dette området i Oslo sør og nord de siste årene. I tillegg skal politiet ha forutsigbar og behovstilpasset tilstedeværelse i alle de ulike bydelene i enhet øst og i politidistriktet samlet sett.

Politiet i enhet øst skal fortsatt bidra aktivt med forebyggende arbeid og kriminalitetsbekjempelse i alle våre syv bydeler. Det skal gjøres med god lokalkunnskap og høy grad av tilstedeværelse, uavhengig av bygning og lokasjon. Hvor den nye politistasjonen skal plasseres er foreløpig ikke avgjort. Det vil etter planen bli avklart på nyåret.

Dagens bygningsmasse har ikke nødvendige utviklingsmuligheter eller tilstrekkelig sikkerhet og funksjonalitet. Politiet ønsker én ny lokasjon som erstatning for de to lokasjonene. Arbeidet med ny politistasjon har vært gjennom en prosess der blant annet kommunen og bydelene har vært involvert og informert.


Lokalkunnskap går ikke tapt ved samlokalisering

Vi har faste, dedikerte polititjenestepersoner i hver bydel. Vi er til stede med mobile politiposter som plasseres der behovet til enhver tid er størst, og i vinter, før Covid-19-pandemien, hadde vi fast "kontortid" på biblioteket på Holmlia. I tillegg er vi i dialog med enkelte bydeler for å konkretisere mulighetene for at politiet kan jobbe ut fra bydelslokasjoner for å komme tett på innbyggerne.

Lokalkunnskap og lokal tilstedeværelse forsvinner ikke ved samlokalisering. Vi skal fortsatt være de samme menneskene, i de samme funksjonene, og vi skal fortsatt jobbe tett sammen med alle våre syv bydeler. Våre gode relasjoner til lokalbefolkningen, nærmiljøet og bydelene vil bli bevart. Tilstedeværelse i nærmiljøene er viktig og riktig bruk av ressurser. Dette vil enhet øst fortsette med.

Å få et nytt politibygg i Oslo øst, hvor avstandene er korte, vil ikke tilsi et dårligere tilbud til publikum. Derimot vil det gi politiet bedre tid til å drive med politioppgaver. Politiet må endre seg i takt med samfunnet for øvrig og drive effektivt og samfunnsøkonomisk.


Kostbare leieavtaler

Enhet øst i Oslo politidistrikt strekker seg fra Stovner i nord til Holmlia i sør, utenfor ring 3 i Oslo. Politiet holder i dag til på to lokaler som leies. Politiets behov har endret seg siden leieavtalene for både Manglerud og Stovner ble inngått for veldig mange år siden. Dagens bygningsmasse har ikke nødvendige utviklingsmuligheter eller tilstrekkelig sikkerhet og funksjonalitet.

Frem til nå har vi hatt gunstige leieavtaler – avtaler tegnet i et helt annet marked.  Å inngå to nye leiekontrakter istedenfor én i dagens leiemarked, ville ha blitt svært kostbart for oss. Noe som dessverre ville ha gått utover polititjenesten. Vi har syv bydeler som har og skal få gode polititjenester. En sentralt plassert politistasjon midt i vårt ansvarsområde vil gi bedre polititjeneste for alle.

Fakta om anskaffelsesprosessen

Leiekontraktene på Stovner og Manglerud går ut 31/12-2023.

Etter en tilbudskonkurranse ble kontrakt for lokaler til ny politistasjon for enhet Øst tildelt i juni med forbehold om godkjenning i Justis- og beredskapsdepartementet.

Endelig tildeling er så blitt forsinket. Nye opplysninger fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune viste at planlagt innflytting i tilbudte lokaler høsten 2023 blir krevende å overholde på grunn av reguleringsforhold ved tilbudt lokasjon.

På bakgrunn av opplysningene, som kom fram i forbindelse med en klage fra en av tilbyderne, ble konkurransen avlyst og ny konkurranse igangsatt.

De tilbyderne som deltok i forrige konkurranse ble invitert til en ny begrenset tilbudskonkurranse. Konkurransegrunnlaget er i hovedsak som sist, med noen endringer knyttet til krav til redegjørelse og dokumentasjon av realisme i fremdriftsplan og regulering av tomt.

Tilbudsfrist for tilbyderne er 30.11.2020.

Innstilling er planlagt å være klar i januar.

Alle leieavtaler med samlede totale kostnader på over 100 MNOK skal godkjennes av Justis- og beredskapsdepartementet, og gjelder for denne. Saksbehandlingstiden i departementet er usikker.


Mediehenvendelser vedr. anskaffelsesprosessen: Politiets fellestjenester, pressevakt info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.