Arbeidet med effektivisering intensiveres

De siste årene har det vært en betydelig økonomisk satsing på politiet. Til tross for viktige øremerkinger innen spesielt sikkerhet, IKT, bemanning og beredskap, oppleves økonomien i politiet som stram. Politiets prognose for 2020 viser regnskapsmessig balanse på etatsnivå, men et merforbruk for politidistriktene. Et samlet merforbruk i disse enhetene er ikke bærekraftig over tid.

- Etaten må prioritere arbeidet med å effektivisere sin virksomhet for at vi skal evne å balansere våre budsjetter på en god måte. Dette arbeidet vil intensiveres i 2021, og vil være avgjørende for den økonomiske situasjonen i politiet framover, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Digitalisering

Digitalisering er et uttalt satsingsområde i offentlig sektor, og i politietaten er mulighetene for digitalisering innen sentrale områder store. Til tross for at politiet har løftet seg og introdusert nye digitale tjenester til borgerne i 2020, har etaten fremdeles en vei å gå for å innfri på regjeringens ambisjoner på området.

Et av løftene er kommet innen sivil rettspleie. Her er det tilrettelagt for at privatpersoner nå kan kommunisere digitalt med forliksrådet.

Nytt av året er også utvidede muligheter for borgerne til å levere inn anmeldelser digitalt. Per nå tilrettelegger løsningen på politiet.no for at ca. 30 prosent av alle anmeldelser kan leveres digitalt. Fra januar til og med september er det levert om lag 42 000 anmeldelser digitalt.

-I 2021 planlegger politiet å videreutvikle løsningen for digitale anmeldelser slik at flere kriminalitetstyper kan anmeldes på nett. Vi vil også se nærmere på muligheten for at bedrifter kan opprette anmeldelser digitalt. Arbeidet med digital forsendelse av stevning og forkynnelse til borgere via Altinn er påbegynt, og etaten jobber med ny styringsmodell for IKT. I tillegg jobber politiet også med å utvikle verktøy for digitale avhør der det er mulig og forsvarlig, sier Bjørnland.

Hun peker videre på hva som begrenser muligheten for en raskere digitalisering av etaten.

-Vi ser at det er utfordrende å frigjøre midler innenfor gjeldende ramme for å tilrettelegge for økt digitalisering, samtidig som vi skal levere på pålagte oppdrag og målkrav. Vi skal likevel opprettholde fokus på digitalisering og fortsette vårt arbeid, blant annet ved å iverksette tiltak som understøtter et mer helhetlig fokus på området, kommenterer Bjørnland.

Manglende måloppnåelse innen sivil rettspleie

Per andre tertial er politiets resultatoppnåelse innen den sivile rettspleien ikke tilfredsstillende, og restanseporteføljen er for høy. Saksinngangen er stabil sammenlignet med tilsvarende periode i 2019, men for utleggsforretninger isolert ser vi en økning på 7,9 prosent. Det antas at denne trenden vil fortsette utover året på grunn av Covid-19.

I RNB fikk politiet 45 midlertidige stillinger for å styrke namsmannen. Disse ressursene skal håndtere restanser i utleggsforretninger og nye saker som kommer som følge av de iverksatte tiltakene mot Covid-19. Disse ressursene er nå ansatt, og det er forventet at dette vil gi en positiv effekt gjennom siste del av 2020 og 2021.

- Covid-19 og en generell økning i saker til namsmannen de siste årene er en sentral forklaringsfaktor for hvorfor vi ser manglende måloppnåelse på dette området. Vi forventer at digitaliseringen av namsmannens publikumstjenester for forliksråd og utlegg, samt overgang til digital utsendelse av post, vil bidra til mer effektiv prosess, sier Bjørnland.