Organisert kriminalitet er en alvorlig trussel mot velferdsstaten, næringslivet og landets innbyggere. Vi er enige med dem som ønsker å styrke innsatsen. Senterpartiet har tatt til orde for opprettelse av en egen gjengenhet i Kripos. Vi tror ikke at kampen mot organisert kriminalitet bør skje ved opprettelse av nye organisatoriske enheter.

Vi må heller styrke innsatsen gjennom eksisterende strukturer. For å lykkes er vi avhengig av lokal kunnskap (politidistriktene), nasjonal ekspertise (Kripos) og godt internasjonalt samarbeid. Alle ledd i denne kjeden og samhandlingen mellom dem bør styrkes og videreutvikles. Vi trenger politikernes drahjelp for å lykkes i dette viktige arbeidet.

Lokalt forankret politiarbeid

Politidistriktene utgjør grunnmuren i den viktige jobben mot organiserte kriminelle miljøer. Vi er avhengig av lokalt forankret politiarbeid, god tilgang på informasjon som vi henter inn med både åpne og skjulte metoder i en målrettet innsats.

Kampen mot gjengkriminalitet krever utholdenhet og systematisk arbeid over tid. Det stiller også krav til internasjonalt samarbeid og utvikling av nye, oppdaterte og effektive metoder for politiet.

Faget og verktøyene utvikles best når de som praktiserer i det daglige i politidistriktene samarbeider med de som er spissen og sitter på det overordnede nasjonale etterretningsbildet hvor Kripos har en viktig rolle. Samtidig har Kripos et riksdekkende ansvar for både å etterforske og å bistå distriktene i etterforskning av organisert og annen alvorlig kriminalitet.

Styrking av de etablerte strukturene i politiet

Politidirektoratet og Riksadvokaten har fulgt opp Granavolden-erklæringen gjennom en nasjonal etterretningsoperasjon med Kripos i førersetet. Den viser tydelig at de største utfordringene er oslorelaterte, men at organisert kriminalitet er et nasjonalt problem som treffer alle politidistrikt.

Vi trenger dyktige og erfarne medarbeidere i alle ledd. Vi trenger å ha gode verktøy og metoder som må utvikles i takt med endringer i kriminaliteten. Dermed må en investering i kampen mot organisert kriminalitet gjøres både i distrikt og særorgan.

Styrking i alle ledd

Når de organiserte kriminelle miljøene samarbeider på tvers av landegrenser, må politiet gjøre det samme.

Fra den enkelte sak her hjemme, har vi sett at det kan springe ut store, internasjonale etterforskninger der norsk politi er i førersetet i jakten på bakmennene som leder de internasjonale nettverkene. Dette hadde ikke vært mulig uten at vi spiller på både lokalkunnskapen, de spesialiserte miljøene i distrikt og særorgan, og det gode internasjonale politisamarbeidet som er bygget opp gjennom mange år.