Politiet har inngått trafikkavtale med Telia
Politiet har inngått primæravtale med Telia for fast- og mobiletelfoni.
FotoPolitiet

– Den nye avtalen har stor betydning for politiets evne til å løse sine beredskaps- og politioperative oppgaver. Avtalen legger til rette for god operativ evne ved å sikre oss god dekning og stor fleksibilitet. Avtalen vil også gi økonomiske besparelser for etaten. Politiet skal i tillegg inngå avtaler med sekundærleverandører i operatørnettene til Telenor og ICE for å dekke politiets totale behov, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Forventet besparelse

Avtalen vil medføre en estimert besparelse, basert på nåværende forbruk, på mellom 10-15 millioner kroner per år for etaten. Med en forventning om økt bruk av datatrafikk fremover, vil besparelsen øke ytterligere.

Bedre dekning

Leverandøren har levert gode løsninger for dekning og robusthet, samt mekanismer for utbedring av dekning i avtaleperioden. Telia har blant annet øremerket midler til utbedring av dekning etter politiets ønsker gjennom hele avtaleperioden.

Hvem avtalen gjelder for

Den nye avtalen gjelder for hele politiet; politidirektoratet, politidistrikter, særorganer og underliggende enheter, samt Sysselmannen på Svalbard, Den høyere påtalemyndighet og Generaladvokatembetet. Politiets sikkerhetstjeneste har opsjon på å tre inn i avtalen.

Avtalens varighet

Avtalen trådte i kraft ved kontraktsignering og gjelder for tre år med opsjon på forlengelse.