Borgarting lagmannsrett avsa 19. juni 2020 dom på 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av narkotika i straffesaken mot Eirik Jensen. 10. november 2020 avviste Høyesterett anken, og dommen er med det rettskraftig.

− Det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk utenfra. Politiet skal være en lærende organisasjon, og det er nødvendig å trekke ut kunnskap og erfaringer fra denne saken som vi kan lære av på alle nivåer i politiet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Mandat for arbeidet

Evalueringen er avgrenset til nåværende Oslo politidistrikt. Mandatet er å identifisere læringspunkter på bakgrunn av den aktuelle saken, og vurdere behovet for tiltak for å forhindre at noe tilsvarende inntreffer igjen. Evalueringen skal ikke ta stilling til spørsmål som har vært gjenstand for den rettslige behandlingen av saken, og ikke vurdere etterforskningen eller den påtalemessige behandlingen.

− Regelverket rundt informantbehandling har vært endret flere ganger siden den aktuelle perioden. Derfor skal evalueringen først og fremst omhandle temaer knyttet til kultur, holdninger og ledelse. Dette gjelder særlig ledernes ansvar til å følge opp at relevant regelverk etterleves, og oppfølging når noen sier i fra om forhold som oppleves som kritikkverdige, sier Bjørnland.

Utvalget skal i tillegg gjøre en selvstendig vurdering av eventuelle andre læringspunkter som bør omtales, spesielt med tanke på ledernes ansvar på ulike nivåer.

Arbeidet sluttføres i mai

Utvalget skal etter planen levere en rapport fem måneder etter arbeidets oppstart. Rapporten skal være egnet for offentliggjøring. Informasjon og spørsmål underveis om utvalgets arbeid rettes til utvalgets leder.

− Nå skal vi gi utvalget ro til å utføre sitt arbeid. Vi imøteser en grundig rapport som kan bidra med viktig kunnskap og læringspunkter for videre oppfølging og utvikling av politiet, avslutter Bjørnland.

Klikk her for å laste ned mandatet i sin helhet (filformat PDF)

Utvalgets sammensetning

Ingeborg Moen Borgerud, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Øvrige utvalgsmedlemmer er:

  • Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett, Monica Hansen Nylund
  • Professor emerita Liv Finstad
  • Avdelingsdirektør i Säpo, Anders Kassmann
  • Politioverbetjent Erik Christensen i Nordland politidistrikt

Funksjon som utvalgssekretær utføres av førsteamanuensis Steinar Fredriksen ved Politihøgskolen.